انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- هیأت مدیره
اعضای هیأت مدیره دوره چهارم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام و نام خانوادگی
دانشگاه
سمت
دانشگاه بوعلی سینا
رئیس هیأت مدیره
دانشگاه تهران
نائب رئیس و دبیر
دانشگاه سمنان
خزانه دار و مدیر سایت
دانشگاه الزهراء
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
دانشگاه تربیت مدرس
عضو هیأت مدیره
دانشگاه خوارزمی
مسؤول کمیته آموزش
دانشگاه تربیت مدرس
مسؤول کمیته پژوهش
دکتر شکوه السادات حسینی پژوهشگاه علوم انسانی عضو علی البدل
دکتر سید ابراهیم آرمن دانشگاه آزاد اسلامی کرج عضو علی البدل
دکتر عیسی متقی زاده دانشگاه تربیت مدرس بازرس
دکتر کبری روشنفکر دانشگاه تربیت مدرس بازرس
دکتر رقیه رستم پور دانشگاه الزهراء عضو علی البدل
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.100.20.fa
برگشت به اصل مطلب