انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار رشته زبان و ادبیات عربی
مطالعات سبک شناختی قرآن کریم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/14 | 
مجله  مطالعات سبک شناختی قرآن کریم منتشر شد.
سایت مجله
http://style.quran.ac.ir/
 صاحب امتیاز
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی
مدیر مسئول
عسگر بابازاده اقدم
 سردبیر
رضا امانی
مدیر داخلی
حسین خانی کلقای
 شاپا     2645-5714

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.61.569.fa
برگشت به اصل مطلب