انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار رشته زبان و ادبیات عربی
راه‌های توسعه مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی بررسی می‌گردد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/16 | 
با مشارکت علمی اساتید دانشگاه‌های خلیج فارس بوشهر، سمنان و یزد نشست علمی مشترک مجازی در خصوص راه‌های توسعه مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی برگزار می‌گردد.
زمان: سه شنبه ۲۰ آبان‌ماه ساعت ۲۰

آدرس شرکت در نشست:  https://meet.pgu.ac.ir/b/ara-z۲n-۳nf
اطلاعات بیشتر در متن پوستر:
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.61.632.fa
برگشت به اصل مطلب