انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار رشته زبان و ادبیات عربی
دکتر سید حسین مرعشی به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/19 | 
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه شیراز دکتر سید حسین مرعشی به عنوان رئیس بخش زبان و ادبیات عربی این دانشگاه منصوب شد.
متن حکم بدین شرح است:
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.61.660.fa
برگشت به اصل مطلب