انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار رشته زبان و ادبیات عربی
نشست ما و مکتب‌های ادبی معاصر برگزار می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/15 | 

لینک نشست:
https://www.skyroom.online/ch/hossein۵۰۹۲۸۱۱/arabic
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.61.663.fa
برگشت به اصل مطلب