انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار همایش ها و فراخوان ها
همایش کشوری آموزش زبان عربی در دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/20 | 
همایش کشوری آموزش زبان عربی 17 اسفند در دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه برگزار می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.62.519.fa
برگشت به اصل مطلب