انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار همایش ها و فراخوان ها
اولین همایش ملی مطالعات سبک شناسی قرآن کریم برگزار می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/13 | 
اولین همایش ملی مطالعات سبک شناسی قرآن کرم در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی برگزار می شود

لینک سایت همایش : http://style.quran.ac.ir/


نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.62.588.fa
برگشت به اصل مطلب