انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اساتید زبان و ادبیات عربی
دکتر بتول مشکین فام

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGEدکتر بتول مشکین فام

دانشیار دانشگاه الزهراء

bmeshkin@alzahra.ac.ir

دانلود رزومه

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.78.100.fa
برگشت به اصل مطلب