انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اساتید زبان و ادبیات عربی
دکتر محمد خاقانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گزارش مختصر وضعيت علمي و فعاليت‌هاي پژوهشي (C.V.)

محمد خاقاني اصفهاني

استاد پایه 37 گروه عربي دانشگاه اصفهان

مدیر کارگروه تخصصی زبان و ادبیات عربی در وزارت عتف

مدیر پایگاه استنادی طبقه بندی علوم زبان و ادبیات عربی

www.isasc.ir

عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
www.arabiciran.ir
عضو شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی 

وب سايت اختصاصي: 

www.m-khaqani.ir

  رايانامه
   mohammadkhaqaniyahoo.com      
m.khaqanifgn.ui.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-1797-2434
مجموعه مقالات علمي پژوهشي در پايگاه مجلات تخصصي نور (نورمگز)
            تارنما در دانشگاه اصفهان        تارنما در شوراي بررسي متون عربي پژوهشگاه علوم انساني     
تلفاکس محل كار : 37932144/031                        همراه : 1150784/0913

تلفاکس محل كار : 37932144/031           
همراه1150784/0913

 
 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.78.108.fa
برگشت به اصل مطلب