انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اساتید زبان و ادبیات عربی
دکتر احسان اسماعیلی طاهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/1/21 | 

AWT IMAGE

دکتر احسان اسماعیلی طاهری

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

پست الکترونیکی (E_mail)
taheriprofs.semnan.ac.ir
 
آدرس محل کار تلفن
دانشگاه کاشان

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

مقالات چاپ شده در مجله
  [1] معادل یابی حال در آثار ترجمه شده ی فارسی ، منتشر شده در « زبان و ادب » ، سال 1381
  [2] نگاهی دیگر به اسم تفضیل عربی ، منتشر شده در « دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه سمنان » ، سال 1381
  [3] لزوم و متعدی و پاره ای جستارهای مقابله ای میان آن دو در عربی و فارسی ، منتشر شده در « مقالات و بررسی های دانشکده ی الهیات دانشگاه تهران » ، سال 1382
  [4] مقوله ی جمع ، منتشر شده در « مقالات و بررسی های دانشکده ی الهیات دانشگاه تهران » ، سال 1383
  [5] مقوله ی زمان ، منتشر شده در « مقالات و بررسی های دانشکده ی الهیات دانشگاه تهران » ، سال 1383
  [6] احوال و آثار معروف رصافی ، منتشر شده در « دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه سمنان » ، سال 1384
  [7] ترکیب عددی در فارسی و عربی ، منتشر شده در « ادب عربی دانشگاه تهران » ، سال 1390
  [8] اسم منصوب عربی و صفت نسبی فارسی ، منتشر شده در « ادب عربی دانشگاه تهران » ، سال 1392
  [9] دور حرف الجرّ «فی» فی صیاغه بعض تراکیب تمییز النسبه («فی» بمعنی «من ناحیه ومن حیث») ، منتشر شده در « دراسات فی اللغه العربیه وآدابها » ، سال 1392

1  
 
کتاب ها
  [1] پیدایش و تکامل فرهنگ لغت های عربی ، دکتر احسان اسماعیلی طاهری ، انتشارات علم و ادب ، سال 1381
  [2] متون معاصر ، دکتر احسان اسماعیلی طاهری و دکتر مصطفی جباری ، انتشارات سمت ، سال 1382
  [3] درس هایی در ترجمه فارسی به عربی ، دکتر احسان اسماعیلی طاهری ، سال 1382
  [4] برگردان فارسی بخش صرف مبادئ العربیه جلد4 ، رشید شرتونی - ترجمه ی دکتر احسان اسماعیلی طاهری ، انتشارات دانشگاه سمنان ، سال 1388
  [5] علم الصرف من خلال ألف سؤال ، انتشارات دانشگاه سمنان ، سال 1390
  [6] شرح ابن عقیل به صورت نموداری ، دکتر احسان اسماعیلی طاهری ، انتشارات زوار ، سال 1392

عنوان کمیته عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
 دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان  کارگروه علمی زبان و ادبیات عربی دانشکده علوم انسانی

مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسی زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران 1370
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت مدرس 1374
دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران 1385

عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
  مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان  1392/02/15  مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان در دوره های متناوب به مدت 8 سال
  جانشین سردبیر مجله ی علمی پژوهشی دراسات فی اللغه العربیه وآدابها  به مدت یک سال

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.78.228.fa
برگشت به اصل مطلب