انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اساتید زبان و ادبیات عربی
دکتر علی اکبر فراتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/30 | 

نام و نام خانوادگی: علی اکبر فراتی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده: گروه زبان و ادبیات عربی
تلفن محل کار: 02161113297
تحصیلات
1.دکتری, ---, زبان و ادبیات عربی, تهران

راهنمایی پایان نامه:
1.مقدمه، تصحیح و تعلیق دیوان الالفیة الرضیة فی الفضیلة والرزیة (قسمت اول بخش تاریخ شامل حدود 800 بیت)، زهرا فرزانه، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/12/02
2.تصحیح و شرح دیوان الالفیه الرضیه فی الفضیله و الرزیه (قسمت دوم بخش تاریخ شامل حدود 800 بیت)، صدیقه سادات بحرینی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/12/02

مشاوره پایان نامه
1.مقدمه، تصحیح و تعلیق دیوان الالفیة الرضیة فی الفضیلة والرزیة (بخش مدائح حدود 1400 بیت)، امیرحسین غلامرضایی،
کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/11/05

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
1.فراتی، علی اکبر. "مآخذ علی الجوانب اللغویة فی شرح ابن ابی الحدید لنهج البلاغة." مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 1، 30 (1393): 1-18.
2.فراتی، علی اکبر. "المصادر اللغویة فی شرح ابن أبی الحدید لنهج البلاغة." مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 9، 4 (1387): 178.
3.فراتی، علی اکبر. "النقد اللغوی فی شرح ابن ابی الحدید لنهج البلاغة." مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 59، 185-3 (1387): 186.
4.فراتی، علی اکبر. "دفاع ابن ابی الحدید از واژه گزینی امام در نهج البلاغه." پژوهش های نهج البلاغه ، ( ): .
5.آذرشب، محمدعلی ، محمدحسن فوادیان و علی اکبر فراتی. "ابن بابک الشاعر واتصاله بالحرکة الأدبیة فی عصره." ادب عربی 6، 1 (1393): 122-148.
6.فراتی، علی اکبر. "بررسی محتوایی حدیث استعداد فقر و نقد آرای پیرامونی آن." علوم
حدیث 1، 69 (1393): 1-20.
7.فراتی، علی اکبر. "بررسی تاریخی گزارش های شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید درباره امام حسین (ع)." فصلنامه تاریخ اسلام 15، 57 (1393): 7-48.
8.فراتی، علی اکبر. "بررسی منابع تاریخی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه." تاریخ در آینه پژوهش 7/27، 3 (1389): 174.
9.فراتی، علی اکبر. "روش لغوی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه." پژوهشهای قرآن و حدیث 42، 1 (1388): 160.
10.فراتی، علی اکبر. "آسیب شناسی روایات ابن ابی الحدید درباره امام حسین(ع) در شرح نهج البلاغه." علوم حدیث 54، 4 (1388): 227.
11.فراتی، علی اکبر. "جلوه‌هایی از آیین سخنوری در دُستور سخن، نهج البلاغه، بر پایه شرح ابن ابی الحدید." علوم حدیث 49/50، 3ظ4 (1387): 422.
12.فراتی، علی اکبر. "جستاری در کنیه و فرهنگ عربی اسلامی." علوم حدیث 47، 1 (1387): 210.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.78.313.fa
برگشت به اصل مطلب