انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اساتید زبان و ادبیات عربی
دکتر علی اصغر حبیبی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام ونام خانوادگي   علي اصغر  حبيبي

 رشته تحصيلي  

زبان و ادبيات عربي
 گرايش   زبان و ادبيات عربي
 زمينه تحقيقاتي   1  نقد ادبی
2  ادبیات تطبیقی
3  ادبیات داستانی
4  نقد ترجمه
 مرتبه علمي   دانشيار
 پست الكترونيكي   ali_habibi@uoz.ac.ir

اطلاعات آموزشي

دكترا

دانشگاه محل تحصيل : فردوسی مشهد
رشته تحصيلي : زبان و ادبیات عربی
گرايش : زبان و ادبیات عربی
سال : 1388

كارشناسي ارشد

دانشگاه محل تحصيل : فردوسی مشهد
رشته تحصيلي : زبان و ادبیات عربی
گرايش : زبان و ادبیات عربی
سال : 1381


كارشناسي

دانشگاه محل تحصيل : شهید چمران اهواز
رشته تحصيلي : مترجمی زبان عربی
گرايش : مترجمی زبان عربی
سال : 1378

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي فارسي

1 . 1-بررسی انواع شخصیت و شیوه های شخصیت پردازی(کنش، گفتار و نامگذاری) در رمان زقاق المدق- مجله علمی-پژوهشی نقد ادب معاصر عربی-شماره 9- 1394:
1 . 2-واكاوي تطبيقي ساختمايه هاي داستاني بين مقامه «مضيريه»ي همداني و «سكباجيه»ي حميدي-نشريه علمی پژوهشی ادبيات تطبيقي(دوفصلنامه) شماره11-1393:
1 . 3-فی التحلیل الفنی لمقامات الهمذانی والحریری"الموازنه بین الخمریة و الرملیة نموذجاً"-مجله علمی-پژوهشی اضاءات نقدیه شماره 12- 1392:
1 . 4-ثنائیه التوظیف لقناع المسیح فی شعر السیاب - مجله علمی پژوهشی زبان و ادبيات عربی شماره 11-1393:
1 . 5-بررسی تطبیقی جنگ سروده ها در شاهنامه فردوسی و دیوان متنبی-نشريه علمی پژوهشی ادبيات تطبيقي(دوفصلنامه)1394:
1 . 6-كاربرد دوگانه (موازي- معكوس) نقاب سندباد در شعر عبدالوهاب البياتي فصلنامه علمی پژوهشی لسان مبین(پژوهش ادب عرب)1391:
1 . 7-بررسی تطبیقی عنصر حادثه در رمان بین القصیرین نجیب محفوظ و سووشون سیمین دانشور-مجله علمی پژوهشی کاوشنامه ادبیات تطبیقی-شماره15-1393:
1 . 8-واكاوي شخصيت زنان در داستان هاي دو مجموعه «ليتني كنت اعلم» و «الخاله الضائعه» اثر «بنت الهدي صدر»-فصلنامه علمی-پژوهشی-لسان مبين (پژوهش ادب عرب)شماره16:
1 . 9-خوانش كمينه گرايانه داستان هاي كتاب«التائه»اثر جبران خليل جبران-دو فصلنامه علمی-پژوهشی نقد ادب معاصر عربي-شماره7:
1 . 10-بررسی تطبیقی اندیشه خوشباشی در شعر خیام و الشاب الظریف- فصلنامه علمی پژوهشی لسان مبین- شماره 21-پاییز 1394:
1 . 11-خوانش ساختارشکنی تقابل¬های دوگانه در رمان " یومیات مطلقة "( بر اساس دیدگاه¬های هلن سیکسو )-فصلنامه علمی پژوهشی لسان مبين (پژوهش ادب عرب)در نوبت چاپ 1394:
1 . 12-روایت شناسی تطبیقی داستان فریدون و ضحاک و موسی و فرعون-نشريه علمی پژوهشی ادبيات تطبيقي(دوفصلنامه) شماره 13-زمستان 1394:
1 . 13-واکاوی مؤلفه های روایی در داستانهای قرآن کریم-دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم 1391:
1 . 15-بررسي روابط بينامتني ميان شعر «صفي الدين حلي» و قرآن كريم-فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش هاي ادبي - قرآني-شماره 4-1392:
1 . 16-بازنمایی چهره وطن در اشعار بلند الحیدری-مجله علمی پژوهشی ادبیات پایداری - شماره 13 زمستان 1394:
1 . 17-بررسي نقاب تموز در قصيده «تموزجيكور» سياب (با تكيه بر رويكرد درامي و روايي)-فصلنامه علمی پژوهشی لسان مبین(پژوهش ادب عرب)1391:
1 . 18-واكاوي نقاب تموز در شعر بدر شاكر السياب مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی(دوفصلنامه)1390:
1 . 19-نمادهاي پايداري زنان در شعر فدوي طوقان-مجله علمی پژوهشی زبان و ادبيات عربی-شماره4- 1390:
1 . 20-گريز از واقعيت در شعر سهراب سپهري و نازك الملائكه فصلنامه علمی پژوهشی لسان مبين (پژوهش ادب عرب)شماره 11-1392:
1 . 21-بینامتنی قرآنی در شعر محمدولی دشت بیاضی-دوفصلنامه پژوهشهای ادبی قرآنی در ادبیات 1393:
1 . 22-رثاء ابن الرومي بين الاتباع والابتداع مجله علمی-پژوهشی اضاءات نقدیه شماره3 -1390:
1 . 23-تكنيك نقاب در قصيده «المسيح بعد الصلب» بدر شاكر السياب-مجله علمی پژوهشی ادب عربی دانشگاه تهران-شماره3-1390 و...:

مقالات ارائه شده در مجامع علمي فارسي

2 . مضامین طبیعت گرایانه در«دیوان الاطفال» سلیمان عیسی-همایش بین المللی جستارهای ادبی 1394:
3 . بررسی مؤلفه¬های داستان¬های جریان¬سیال¬ذهن در رمان «میرامار» نجیب محفوظ-همایش بین المللی جستارهای ادبی 1394:
4 . بررسی تطبیقی شخصیت پردازی در دو رمان«زنبقة الغور» و«تهران مخوف» کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهشهای تطبیقی در آن-گرگان 1394:
5 . بررسی تطبیقی خشونت علیه زنان دردو رمان «زنبقة الغور» و « تهران مخوف» کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهشهای تطبیقی در آن-گرگان 1394:
6 . آسیب شناسی ترجمة مفعول مطلق در قرآن کریم )مطالعة موردی: ترجمة طاهره صفّارزاده و سیّد محمّدکاظم معزّی( همایش بین المللی ترجمه قرآن1393:
7 . نقد و بررسی عناصر داستان¬های جریان سیال ذهن در رمان فغان شرق دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی1394:
8 . واکاوی تطبیقی عنصر«صحنه» در داستان‌های بزرگ علوی و نجیب محفوظ(مطالعه موردی: مجموعه گیله مرد و ماه عسل دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی1394:
9 . بررسی تطبیقی مضامین پایداری در شعر راشد حسین و فرخی یزدی همایش ملی ادب مقاومت و هنر1394:
10 . بررسي تطبيقي معادل¬يابي افعال مقاربه و ناقصه در ترجمه¬هاي معاصر قرآن همايش بين المللي ميراث مشترك ايران و عراق1393:
11 . روايت شناسي داستان هاي كوتاهِ نجيب محفوظ(مطالعه مورد پژوهانه: مجموعه "خواب" و "روز قتل رئيس جمهور")نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي1393:
12 . درآمدي بر نقاب پردازي در ادبيات معاصر(تبارشناسي، اصول، لغزشگاه ها و چالش ها)نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي1393:
13 . بررسي تطبيقي ساختارِ روايي در داستان "خسرو و شيرين نظامي" و قصيده "شيرين الفارسيه شبلي الملاط" دومين همايش ملي ادبيات تطبيقي1393:
14 . بررسي تطبيقي مسائل فرهنگي و اجتماعي در مقامات حميدي و همداني دومين همايش ملي ادبيات تطبيقي1393:
15 . بررسي تطبيقي زاوية ديد(راوي و كانون روايت)در مجموعه داستان هاي كوتاه نجيب محفوظ و احمد محمود(مطالعه موردي: مجموعة «خواب» و «از مسافر تا تب خال») دومين همايش بين المللي ادبيات تطبيقي-مشهد 1393:
16 . واكاوي روابط بينامتني نهج‌الفصاحه با قرآن كريم همايش ملي بينامتنيت (التناص)1393:
17 . بينامتنيت قرآني در صحيفه سجاديه همايش ملي بينامتنيت (التناص)1393:
18 . نقدي بر ترجمة قرآن اثر طاهره صفارزاده از منظر افعال همايش بين المللي ميراث مشترك ايران و عراق1393:
19 . بررسی تطبیقی مدح سیف الدوله در شعر متنبّی با مدح محمود غزنوی در شعر عنصری هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی1392:
20 . بررسی تطبیقی برخی از درونمایه های مشترک زنانه در آثار بانوان شاعر معاصر فارسی و عربی ششمین همایش ملی پژوهش های ادبی1391:
21 . پژوهشی پیرامون تکنیک نوظهور نقاب در شعر معاصر ششمین همایش ملی پژوهش های ادبی1391:
22 . بررسی تطبیقی سیمای طبیعت در شعر ابن رومی و فرخی سیستانی (با تکیه بر طبیعت بی¬جان) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی1392:
23 . تاثیر قرآن بر شعر صدر اسلام همایش ملی قرآن، ادب و هنر1390:
24 . بررسی تطبیقی مقامات عربی و فارسی همایش ملی راهکارهای توسعه بین رشته های در حوزه زبان و ادبیات عربی1390:
25 . بررسی روابط بینامتنی قرآن کریم با نهج البلاغه همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی1390:
26 . بررسی تطبیقی انگاره های دینی میان آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری اولین همایش ملی ادبیات تطبیقی کرمانشاه 1390:
27 . مقایسه وصف جلوه های طبیعت در دیوان منوچهری و ابن رومی اولین همایش ملی ادبیات تطبیقی کرمانشاه 1390:
28 . نقد و بررسی ترجمه های معاصر قرآن کریم ( مطالعه موردی : آسیب شناسی ترجمه استاد فولادوند)همایش ملی ترجمه های قرآنی1389:
29 . بررسی تطبیقی جلوه های روایی و درامی معلقه عنتره و داستان زال و رودابه- همایش ملی ادبیات تطبیقی بناب 1390 و...:

راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد

1- عنوان پايان نامه :  بررسی تطبیقی مضامین پایداری در اشعار امینه عدوان و سپیده کاشانی-دفاع شده در سال 1394 
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  جواد فرمانبر
     سال :  1394

2- عنوان پايان نامه :  بررسی درون¬مایه¬های پایداری در شعر هارون¬هاشم-رشید-دفاع شده در سال 1394 
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  سلمان بهزادي گودري
     سال :  1394

3- عنوان پايان نامه :  بررسی تطبیقی مضامین پایداری در شعر راشد حسین و فرخی یزدی-دفاع شده در سال 1394 
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  نجمه پنجه كه
     سال :  1394

4- عنوان پايان نامه :  بررسی تطبیقی مؤلفه¬های ادبیات کودک در آثار داستانی کامل الکیلانی و مهدی آذر¬یزدی-دفاع شده در سال 1394 
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  زهرا حمزه نزاد
     سال :  1394

5- عنوان پايان نامه :  بررسی درونمایه¬های پایداری در داستان¬های طاهر وطار(اللاز، الزلزال و العشق و الموت فی زمن الحراشی)-دفاع شده در سال 1394 
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  صديق اختركاوان
     سال :  1394

6- عنوان پايان نامه :  بررسی تطبیقی مضامین پايداری در شعر نصرالله مردانی و کمال ناصر-دفاع شده  
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  فاطمه  نجيبي
     سال :  1394

7- عنوان پايان نامه :  بررسی تطبیقی جلوه¬های واقع گرایی اجتماعی در اشعار بلند الحیدری و ناظم حکمت-درحال انجام 
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  مهدي حميدي رمقان
     سال :  1394

8- عنوان پايان نامه :  بررسی ادبیات اقلیمی در رمان های منخب حنا مینه( بقایا الصور، المستنقع، القطاف)- درحال انجام  
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  مرضيه خليلي
     سال :  1395

9- عنوان پايان نامه :  تحلیل روان شناختی شخصیت در داستان های نجیب محفوظ بر مبنای تئوری کارن هورنای- درحال انجام  
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  زهره داوري
     سال :  1395

10- عنوان پايان نامه :  بررسي تطبيقي مكاتب فمينيستي و سبك نوشتار زنانه در رمان¬هاي نوال السعداوي و شهرنوش پارسي¬پور (مطالعة موردي: مذكرات طبيبة و سگ و زمستان بلند)-در حال انجام 
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  ام البنين باراني
     سال :  1395

11- عنوان پايان نامه :  بررسی تطبیقی عناصر داستان و ویژگی های رمان تاریخی در رمان رادوبیس اثر نجیب محفوظ و عروس مدائن اثر ابراهیم مدرسی-در حال انجام 
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  زهرا اسدي
     سال :  1395

راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي

1- عنوان پايان نامه :  راهنمایی بیش از 20 پایان نامه دانشجویان علوم قرآنی 
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  دانشجويان رشته علوم قراني
     سال :  1390

مشاوره پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد

1- عنوان پايان نامه :   بررسی رمانتیسم در آثار شعری و داستانی صلاح لبکی-دفاع شده در سال 1394  
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  وحيد بهزادي گودري
     سال :  1394

2- عنوان پايان نامه :   بررسی اندیشه خوشباشی در شعر دوره مملوکی -دفاع شده در سال 1394 
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  فرزانه گروهي
     سال :  1394

3- عنوان پايان نامه :   روایت شناسی آثار داستانی طیب صالح بر مبنای رویکرد پسا استعماری-دفاع شده در سال 1394  
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  ملكه خنيفر
     سال :  1394

4- عنوان پايان نامه :   بررسی عناصر داستان در رمان زنبقه الغور اثر امین الریحانی-دفاع شده در سال 1394 
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  سكينه بناساز
     سال :  1394

5- عنوان پايان نامه :  نقد کهن‌الگویی شخصیت مرد در شعر معاصر عرب (مطالعه موردی: نازک الملائکه، فدوی طوقان، غاده السمان، سعاد صباح-در حال انجام  
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  طاهره ميرزاده
     سال :  1395

6- عنوان پايان نامه :   بررسی تطبیقی تصویر زن در داستانهای فضیله فاروق و زویا پیرزاد-در حال انجام 
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  خديجه صالحي
     سال :  1395

7- عنوان پايان نامه :   بررسی تطبیقی مضامین پایداری در شعر قاسم حداد و خلیل الله خلیلی -در حال انجام  
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  يونس ملازهي
     سال :  1395

8- عنوان پايان نامه :   ساز و کار طنز در داستان های کودک معاصر عرب (گروه سنی الف و ب و ج) -دفاع شده در 1394  
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  راضيه علي احمد
     سال :  1394

9- عنوان پايان نامه :  بررسی ادبیات کودک در دیوان الاطفال سلیمان عیسی  
     نام و نام خانوادگي دانشجو :  راضيه قلعه عسكري
     سال :  1394

طرح هاي تحقيقاتي

1- عنوان طرح :  بررسی چالش های آموزش و یادگیری درس عربی در دبیرستان های شهر زابل
    مجري :  علي اصغر حبيبي
    همكاران :1 -  الهام قربانی
    سازمان حمايت كننده :  دانشگاه زابل
    سال شروع :  1393
    سال پايان :  1393

2- عنوان طرح :  ارزیابی درونی گروه ادبیات عرب
    مجري :  علي اصغر حبيبي
    همكاران :1 -  الهام قربانی ،    2 -  فواد عبدالله زاده
    سازمان حمايت كننده :  سازمان سنجش و اموزش كشور
    سال شروع :  1392
    سال پايان :  1394

عضويت در مجامع علمي

1- نام مجمع :  انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی 
     تاريخ شروع :  1300
     تاريخ خاتمه :  ادامه دارد

ساير فعاليت هاي علمي

1- نام فعاليت :  پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1394 
     تاريخ :  1394

2- نام فعاليت :  داور مقالات مجلات علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی - نقد ادب معاصر عربی - ادبیات تطبیقی - ادب عربی- لسان مبین- کاوشنامه ادبیات تطبیقی- پژوهشهای قرآنی در ادبیات- و.... 
     تاريخ :  از1388

3- نام فعاليت :  پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1392 
     تاريخ :  1392

4- نام فعاليت :  عضو هیات داوران نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی1393 
     تاريخ :  1393

5- نام فعاليت :  عضو هیات داوران همایش عاشورا پژوهشی 
     تاريخ :  1391

سوابق اجرايي

1- عنوان سابقه :  مدیر گروه زبان و ادبیات عربی 
     تاريخ شروع :  1388
     تاريخ خاتمه :  1390

2- عنوان سابقه :  مدیر گروه زبان و ادبیات عربی 
     تاريخ شروع :  1393
     تاريخ خاتمه :  ادامه دارد

3- عنوان سابقه :  عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه زابل 
     تاريخ شروع :  1389
     تاريخ خاتمه :  1390

4- عنوان سابقه :  عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
     تاريخ شروع :  1389
     تاريخ خاتمه :  ادامه دارد

5- عنوان سابقه :  مسئول آزمایشگاه زبان و ادبیات عربی 
     تاريخ شروع :  1392
     تاريخ خاتمه :  ادامه دارد

http://cv.uoz.ac.ir/view/allnosession.php?ID=ali_habibi@UOZ.AC.IR

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.78.328.fa
برگشت به اصل مطلب