انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اساتید زبان و ادبیات عربی
دکتر علی ضیغمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر علی ضیغمی (عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان و مسؤول فعالیت های مجازی انجمن)

آدرس سایت شخصی: www.zeighami.ir  و  www.zeighami.semnan.ac.ir

کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان سال فارغ التحصیلی: 1385 معدل: 19:09

کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران سال فارغ التحصیلی: 1387 معدل: 18:78

دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، سال فارغ التحصیلی: 1390 معدل: 18:22

مشاهده رزومه https://zeighami.profile.semnan.ac.ir/#resume
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.78.98.fa
برگشت به اصل مطلب