انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- فعالیت های انجمن
اولین کارگاه دوگانگی زبانی در زبان عربی برگزار می گردد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/6 | 
اولین کارگاه دوگانگی زبانی در زبان عربی از سوی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی روز سه شنبه 21 اسفندماه ساعت 8-18 در سالن شکوهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.99.557.fa
برگشت به اصل مطلب