انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اعضای هیأت مدیره دوره ششم
اعضای هیأت مدیره دوره ششم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/27 | 

✅ اعضای هيأت مديره اصلی
1- دكتر علی اصغر قهرمانی مقبل (دانشگاه شهید بهشتی)  رئیس هیأت مدیره
2- دكتر سید ابراهیم آرمن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج) نایب رئیس و دبیر هیأت مدیره
3- دکتر کبری روشنفکر (دانشگاه تربیت مدرس) 
4- دكتر مصطفى كمال جو (دانشگاه مازندران)  خزانه دار 
5- دكتر محمد خاقانی اصفهانی (دانشگاه اصفهان)
6- دكتر هومن ناظمیان (دانشگاه خوارزمي)

  7- دكتر حجت رسولی (دانشگاه شهید بهشتی)
اعضای هيأت مديره على البدل
8- دكتر علیرضا حسینی (دانشگاه کوثر بجنورد)
9- دكتر حسین میرزائی نیا (دانشگاه اصفهان)

10- دکتر عبداله حسینی (دانشگاه خوارزمی)


بازرسان اصلی
1- دكتر فرامرز میرزائی (دانشگاه تربيت مدرس)
2- دكتر عیسی متقی زاده (دانشگاه تربیت مدرس)


بازرس على البدل
3- دكتر ابوالحسن امین مقدسی (دانشگاه تهران)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.113.576.fa
برگشت به اصل مطلب