انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار رشته زبان و ادبیات عربی
دکتر خلیل پروینی به عنوان سردبیر نشریه اللغة العربیة و آدابها منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/6 | 
دکتر خلیل پروینی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان سردبیر نشریه اللغة العربیة و آدابها منصوب شد

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.61.643.fa
برگشت به اصل مطلب