انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار همایش ها و فراخوان ها
نخستین همایش ملی نهج البلاغه وعلوم ادبی برگزار می گردد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نخستین همایش ملی نهج البلاغه وعلوم ادبی با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی اردیبهشت ماه 1396 در دانشگاه مازندران برگزار می گردد:

سایت همایش: http://conf.isc.gov.ir/nbls95

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.62.413.fa
برگشت به اصل مطلب