انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اساتید زبان و ادبیات عربی
دکتر امیر مقدم متقی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتری
( تاریخ: 1386/7/7 - 1389/10/22 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   بررسی جایگاه ادبی ابوتمام در ایران و تأثیر فرهنگ ایرانی بر شعر او 
 استاد راهنما:   سرکار خانم دکتر عزت ملاابراهیمی 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است
 
 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1375/7/1 - 1378/2/25 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی ، ( )  
 دانشگاه:   فردوسی مشهد 
 عنوان پایان نامه:   اسلوب استثنای متصل و منقطع به الاّ در قرآن 
 استاد راهنما:   جناب آقای دکتر محمد فاضلی 
 مشهد -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است
 
 کارشناسی ( تاریخ: 1370/7/1 - 1374/4/31 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی ، ( )  
 دانشگاه:   فردوسی مشهد 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 مشهد -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است
 قفزات جدیده لمفهوم البحر فی الشعر العربی المعاصر 
  نویسندگان مقاله:   امیر مقدم متقی 
 ارائه شده به :    (1391/5/15) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی پژوهشی ادب عربی دانشگاه تهران 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال سال 4 شماره 2 ، صفحات 1-36
  
 بررسی خطبه فاطمیه بر پایهء زیبایی شناسی 
  نویسندگان مقاله:   امیر مقدم متقی 
 ارائه شده به :    فصلنامه لسان مبین(علمی پژوهشی) (1391/11/31) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه لسان مبین(علمی پژوهشی) 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال نهم ، صفحات 201-227
  
 زیبایی شناسی اسلوب و معنا در سبک نویسندگی ملاصدرا 
  نویسندگان مقاله:   امیر مقدم متقی  
 ارائه شده به :    (1391/5/10) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش های فلسفی - کلامی ، سال سیزدهم،  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال شماره 4 (پیاپی 52) ، صفحات 151-179
 این مجله در پایگاه SIDنمایه می شود 
 ظاهره الغاب فی الشعر العربی الرومانسی 
  نویسندگان مقاله:   امیر مقدم متقی 
 ارائه شده به :    (1390/8/26) 
 عنوان ژورنال:   مجلهء علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 20 ، صفحات 61-84
 دوره پاییز 1390 
 بازتاب عفت در شعر عنتره بن شدّاد 
  نویسندگان مقاله:   امیر مقدم متقی  
 ارائه شده به :    (1384/9/27) 
 عنوان ژورنال:   مجلهء علمی و پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی 
طبقه بندی ژورنال : علمی پژوهشی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 3 ، صفحات 108-124
 پاییز 1384/دارای نمایه isc 
 الشهاده و الشهید فی الشعر العربی المعاصر 
  نویسندگان مقاله:   امیر مقدم متقی 
 ارائه شده به :    (1390/6/27) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی پژوهشی آفاق الحضاره الإسلامیه  
طبقه بندی ژورنال : علمی پژوهشی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 27 ، صفحات 85-116
 این مجله از شماره 26 به بعد علمی پژوهشی شده است./بهار و تابستان 1390/ثبت در isc شماره استاندارد بین المللی 6822-1562  
 مفهوم زندگی در شعر ابوالقاسم شابی  
  نویسندگان مقاله:   امیر مقدم متقی 
 ارائه شده به :    (1385/11/27) 
 عنوان ژورنال:   مجلهء علمی و پژوهشی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد مشهد 
طبقه بندی ژورنال : علمی پژوهشی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 11-12 ، صفحات 167-189
 پاییز و زمستان 1385  
 جایگاه قرآن در فرایند آموزش زبان عربی  
  نویسندگان مقاله:   امیر مقدم متقی  
 ارائه شده به :    (1384/4/27) 
 عنوان ژورنال:   در مجلهء دانشکدهء الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز  
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 5 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
 5بهار و تابستان 84  
 ابوتمام در خراسان 
  نویسندگان مقاله:   عزت ملا ابراهیمی- امیر مقدم متقی  
 ارائه شده به :    (1391/1/27) 
 عنوان ژورنال:   مجلهء علمی و پژوهشی بهار ادب 
طبقه بندی ژورنال : علمی پژوهشی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 11 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
 بهار 90.استاندارد بین المللی 2789-2008  
 نقش قرائت و خواندن آگاهانهء متون در یادگیری و آموزش زبان عربی  
  نویسندگان مقاله:   امیر مقدم متقی  
 ارائه شده به :    (1384/4/27) 
 عنوان ژورنال:   مجموعه مقالات دومین همایش مدیران گروه های عربی  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
1 2 3

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.78.193.fa
برگشت به اصل مطلب