انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- فعالیت های انجمن
پیام تشکر انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از برگزاری همایش بین المللی مدیران گروه های عربی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/17 | 
دکتر فرامرز میرزایی رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پیامی از دکتر محمد خاقانی دبیر همایش بین المللی مدیران گروه های عربی جهان به خاطر برگزاری این همایش مهم در دانشگاه اصفهان تشکر کرد. متن پیام بدین شرح است:

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.99.570.fa
برگشت به اصل مطلب