• |
  • |
  • |
  • |
  • سه شنبه 8 خرداد 1403
  • |
  • 21:41

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر ابوالفضل رضایی
دکتر ابوالفضل رضائي
دانشيار دانشکده ادبيات و علوم انساني

گروه آموزشی: زبان و ادبيات عربي
شماره تماس:
رایانشانی: a_rezayisbu.ac.ir
تارنمای شخصی:
 
تحصیلات دانشگاهی

دكترا, زبان و ادبيات عربي, دانشگاه تهران, ايران.
 
دروس ارائه شده نیمسال جاری 
1. مباحث عالي صرفي و نحوي (دكتري)
2. عربي 1 قسمت اول: (قواعد و متون) (كارشناسي)
3. عربي 5 قسمت پنجم: (قواعد و متون) (كارشناسي)
4. نحو 1 (كارشناسي)
5. نحو 3 (كارشناسي)
6. نحو 5 (كارشناسي)
7. نحو 7 (كارشناسي)
8. تحليل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پايان دوره اموي (كارشناسي ارشد)
9. متون نظم و نثر عربي (كارشناسي ارشد)
 
دروس ارائه شده قبلی 
1. متون نظم و نثر عباسي و دوره فترت (دكتري)
2. متون نظم و نثر عربي1 (دكتري)
3. متون نظم و نثر عربي2 (دكتري)
4. متون نظم و نثر معاصر (دكتري)
5. ادب سياسي (ادب متعهد اهل بيت ع ) (كارشناسي)
6. انشا1 (كارشناسي)
7. انشا2 (كارشناسي)
8. انشا3 (كارشناسي)
9. تاريخ ادبيات از دوره جاهلي تا پايان دوره اموي (كارشناسي)
10. تاريخ ادبيات دوره عباسي دوم (كارشناسي)
11. تاريخ ادبيات دوره معاصر 1 (كارشناسي)
12. تاريخ ادبيات دوره معاصر 2 (كارشناسي)
13. ترجمه از عربي به فارسي (كارشناسي)
14. ترجمه از عربي به فارسي و بالعكس (كارشناسي)
15. تمرين صرف ونحو1 (كارشناسي)
16. تمرين صرف و نحو 2 (كارشناسي)
17. روش تحقيق و ماخذ شناسي (كارشناسي)
18. زبان عربي *پيش نياز* (كارشناسي)
19. زبان عربي پيش نياز (كارشناسي)
20. صرف 1 (كارشناسي)
21. صرف 2 (كارشناسي)
22. صرف 1 (كارشناسي)
23. صرف 2 (كارشناسي)
24. صرف 3 (كارشناسي)
25. عربي 2 قسمت دوم: (قواعد و متون) (كارشناسي)
26. عربي 5 قسمت پنجم: (قواعد و متون) (كارشناسي)
27. عربي 6 قسمت ششم: (قواعد و متون) (كارشناسي)
28. فن ترجمه (كارشناسي)
29. قرائت متون تاريخي به زبان عربي قسمت 1 (كارشناسي)
30. متون نظم دوره جاهلي (كارشناسي)
31. متون نظم دوره عباسي (1) (كارشناسي)
32. متون نظم دوره عباسي (2) (كارشناسي)
33. متون نظم دوره معاصر (1) (كارشناسي)
34. متون نظم دوره هاي اسلامي و اموي (كارشناسي)
35. متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا دوره معاصر (كارشناسي)
36. متون نظم و نثر دوره اندلس (كارشناسي)
37. متون نظم و نثر دوره عباسي دوم (كارشناسي)
38. متون نظم ونثر از دوره جاهلي تا پايان دوره اموي (كارشناسي)
39. متون نظم ونثر دوره عباسي اول (كارشناسي)
40. متون نظم ونثر عربي در ايران از آغاز تا سقوط بغداد (كارشناسي)
41. متون نظم ونثر عربي در ايران ازسقوط بغداد تا دوره معاصر (كارشناسي)
42. متون نظم ونثر معاصر 1 (كارشناسي)
43. متون نظم ونثر معاصر 2 (كارشناسي)
44. نامه نگاري و خلاصه نويسي (كارشناسي)
45. نحو 1 (كارشناسي)
46. نحو 2 (كارشناسي)
47. نحو 3 (كارشناسي)
48. نحو 4 (كارشناسي)
49. نحو 5 (كارشناسي)
50. نحو 6 (كارشناسي)
51. نحو 7 (كارشناسي)
52. نحو1 (كارشناسي)
53. نقد ادبي (كارشناسي)
54. نهج البلاغه (متون ) (كارشناسي)
55. تاريخ ادبيات ازجاهلي تاپايان اموي (كارشناسي ارشد)
56. تاريخ ادبيات ازدوره عباسي تاسقوط بغداد (كارشناسي ارشد)
57. تاريخ ادبيات دوره معاصر (كارشناسي ارشد)
58. تحليل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پايان دوره اموي (كارشناسي ارشد)
59. روش تدريس متون ادبي (كارشناسي ارشد)
60. زبان عربي(قرائت متون تاريخي به زبان عربي) (كارشناسي ارشد)
61. صرف ونحو 1 (كارشناسي ارشد)
62. متون اسلامي (كارشناسي ارشد)
63. متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا معاصر (كارشناسي ارشد)
64. متون نظم و نثر عربي (كارشناسي ارشد)
65. متون نظم ونثر از دوره عباسي تاسقوط بغداد (كارشناسي ارشد)
66. متون نظم ونثرازدوره جاهلي تاپايان اموي (كارشناسي ارشد)
67. متون نظم ونثردوره معاصر (كارشناسي ارشد)
68. نقدوبررسي متون تاريخي (كارشناسي ارشد)
 
مقالات علمی چاپ شده در مجلات 
1. ا. رضائي, ز. دهان, "عتبات الفضاء النصي في رواية شريد المنازل لجبور الدويهي" , اللغه العربيه و آدابها, نسخه 14, صفحات:599-618, 1397.
2. ا. رضائي, ب. حشمتي, "دراسه الاساليب المستخدمه في الامثال العاميه البغداد" , پژوهشنامه نقد ادب عربي, صفحات:75-111, 1396.
3. ا. رضائي, ع. نورسيده, "نقدي بر ديدگاه قائل به بدبيني عبدالرحمان شكري" , پژوهش هاي نقد و ترجمه ي زبان و ادبيات عربي, نسخه 1, صفحات:11-24, 1392.
4. ع. فيض اله زاده, ا. رضائي, "اتجاهات الغزل عند ابي دهبل الجمحي" , دراسات في اللغة العربية و آدابها, صفحات:87-106, 1392.
5. ع. فيض اله زاده, ا. رضائي, ش. زندكريمي, "بررسي تطبيقي جايگاه طبيعت در اشعار منوچهري دامغاني و ابن رومي" , پژوهشنامه نقدادب عربي, نسخه 6/62, صفحات:127-152, 1391.
6. ا. رضائي, ع. شفيعي, "معروف الرصافي و نزعته الاجتماعيه الي المراه و الفقر" , فصلنامه لسان مبين, صفحات:121-136, 1390.
7. ا. رضائي, "الحكمه في معلقه طرفه بن العبد" , ادب فارسي(مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني سابق) دانشگاه تهران, صفحات:127-142, 1389.
8. ا. رضائي, ب. حشمتي, "دراسه صوره المراه في الامثال العاميه البغداديه" , اضا ات نقديه في الادبين العربي و الفارسي.
9. ا. رضائي, پ. بختياري, "نقد و بررسي ساختاري و محتوايي كتاب الفكوك في شرح الشكوك" , پژوهشنامه نقدادب عربي, نسخه 74/6, صفحات:85-114, 1397.
10. م. خليفه شوشتري, ا. رضائي, پ. بختياري, "منهج الجاربردي في كتابه الفكوك في شرح الشكوك ميراث ثقافي اسلامي" , آفاق الحضار الاسلاميه, نسخه 21, صفحات:23-45, 1397.
11. ا. رضائي, ر. خرمي, "بينامتني قرآني در اشعار سفيان بن مصعب عبدي" , پژوهش هاي قرآن و حديث, نسخه 49, صفحات:251-269, 1396.
12. ا. رضائي, ز. تيموري شاد, "شهيد و شهادت در شعر محمد العيد آل خليفه" , پژوهشنامه نقد ادب عربي, صفحات:109-132, 1394.
13. ا. رضائي, ع. عدالتي نسب, "ت ثير پذيري جواهري از گرايش هاي شعري غالب در دوره ي عباسي" , ادب عربي, نسخه 7, صفحات:87-110, 1394.
14. ا. رضائي, ر. خرمي, م. عطااللهي, "واكاوي اشعار انقلابي در ديوان فدوي طوقان و طاهره صفارزاده" , پژوهشنامه نقد ادب عربي, صفحات:109-132, 1392.
15. ا. رضائي, "جمله و تقسيمات آن از ديدگاه ابن هشام و مخزومي" , ادب عربي, صفحات:29-46, 1391.
16. ا. رضائي, م. عباسي, "نقد و بررسي برخي ديدگاه هاي نحوي ابراهيم مصطفي در كتاب احيا النحو" , پژوهشنامه نقدادب عربي, نسخه 1, صفحات:115-142, 1391.
17. ا. رضائي, "بررسي سير تحول مفاهيم از ياس به اميد و مقاومت در شعر فدوي طوقان" , پژوهش هاي نقد و ترجمه زبان و ادبيات عربي, نسخه 1, صفحات:51-73, 1390.
18. ا. رضائي, "فدوي طوقان وشعر او" , پژوهشهاي علوم تاريخي( ادبيات و علوم انساني) - دانشگاه تهران, نسخه 58, صفحات:119-140, 1386.
19. ا. رضائي, "نقش فدوي طوقان در ادبيات مقاومت" , ادب فارسي(مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني سابق) دانشگاه تهران, نسخه 56, صفحات:17-35, 1384.
 
مقالات علمی ارائه شده در همایش ها 
1. ا. رضائي, ج. بوعذار, "اهميه الدواوين الشعريه للاطفال سليمان العيسي نموذجا" الموتمر الدولي الثاني للغه العربيه, 1391.
2. ا. رضائي, ب. حشمتي, "معرفي هبه الله شيرازي و بررسي برخي آثار وي" همايش ملي جايگاه فارس در عرصه زبان و ادبيات عربي, 1394.
3. ا. رضائي, ر. خرمي, "قدس در اشعار مصطفي محمد الغماري" ادبيات معاصر الجزاير, 1393.
4. ا. رضائي, ز. تيموري شاد, "درون مايه مقاومت در شعر محمد العيد ال خليفه" ادبيات معاصر الجزاير, 1393.
5. ا. رضائي, ز. نظري, "نگاهي تطبيقي به كاربرد افعل تفضيل در زبان عربي و فارسي" همايش ملي پژوهش هاي ادبي, 1391.
6. ا. رضائي, م. پريمي, "بازتاب آيه هاي قرآن در شعر فدوي طوقان" همايش ملي ادبيات تطبيقي, 1391.
7. ا. رضائي, "نگاهي تطبيقي بر اسم مصدر در زبان عربي و فارسي" همايش راهكارهاي توسعه بين رشته اي در حوزه زبان و ادبيات عربي, 1390.
 
کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "الوجيز في تاريخ الادب العربي", سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي, تهران, 1386, شابک:9642729059.
2. "فرهنگ جامع تطبيقي مثل ها و حكمت ها", تهران, 1397, شابک:97896403614501.
3. "دليل المبادي", زوار, تهران, 1391, شابک:9789644014635.
4. "فرهنگ جامع مثلها و حكمتها", تهران, 1389, شابک:9789640361450.
 
کتابهای ترجمه 
1. "بلاغت عربي و تاثير آن در پيدايش و تحول بلاغت فارسي", تهران, 1394, شابک:9789644573224.

افزودن نظرات:


آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 1338
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :30
  • بازدید کل : 5404077

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید