• |
  • |
  • |
  • |
  • سه شنبه 8 خرداد 1403
  • |
  • 21:48

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر علی سلیمی
 
 
علي سليمي
استاد
گروه زبان و ادبيات عرب
دانشكده ادبيات و علوم انساني
 
دانشگاه رازي 
آدرسايران، كرمانشاه، طاق بستان، دانشگاه رازي، گروه زبان و ادبيات عربي

همراه    09181317406
محل كار  34274513 - 083
منزل  34296296- 083
a.salimi@razi.ac.ir
   
salimi1390@yahoo.com

salimia1387@gmail.com

   
مشخصات فردي:                
 
نام و نام خانوادگي
 
تاريخ تولد مرتبه علمي پايه
علي سليمي 1339
(1960/3/25)
استاد 36 D 18264038
 


سوابق اجرايي و پژوهشي:

 مدير گروه آموزشي به مدت 4 سال از 1374 تا 1378 

- رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني به مدت 2 سال از 1378 تا 1380 

- معاون دانشجويي – فرهنگي دانشگاه رازي به مدت 3 سال ازآغازسال 13380 تا پايان 1382 
- مدير گروه از ارديبهشت 1387  تا  ارديبهشت 1393

-معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه رازي از ارديبهشت 1393 ادامه دارد

- عضو تحريريه مجله علمي - پژوهشي انجمن زبان و دبيات عربي-  از سال 1385  ادامه دارد.
- عضو هيئت تحريريه مجله نقد و ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي- از سال 1389 ادامه دارد.


سوابق تحصيلي:
 
مدرك رشته تحصيلي دانشگاه سال اخذ مدرك
كارشناسي ادبيات عربي اصفهان 1367
كارشناسي ارشد ادبيات عربي تربيت مدرس 1371
دكتري ادبيات عربي تربيت مدرس 1377
عنوان پايان نامه دوره كارشناسي ارشد:
«ديدگاههاي فكري و اجتماعي توفيق الحكيم»
استاد راهنما: فيروز حريرچي- استاد مشاور: صادق آئينه وند
 
عنوان پايان نامه دوره دكتري:
«روش هاي نقد معاصر عربي و ارزيابي آن»
استاد راهنما: محمد علي آذرشب - استاد مشاور: فيروز حريرچي و صادق آئينه وند
 
زمينه هاي مطالعاتي، پژوهشي:
ادبيات معاصر عربي و نقد ادبي
 
 
 
 
عنوان­ هاي پژوهشي:

 
رديف نام عنوان سازمان سال
1 پژوهشگر برتر گروه
پژوهشگر برتر گروه

دانشگاه رازي
1385
1386
2 پژوهشگر برتر دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه رازي 1387
3 پژوهشگر برتر دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه رازي 1389
4 پژوهشگر برتر دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه رازي 1390
 5 پژوهشگر برتر دانشكده ادبيات وعلوم انساني  دانشگاه رازي  1391
 6 پژوهشگر برتر دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه رازي  1392
7          پژوهشگر برتر دانشكده ادبيات و علوم انساني        دانشگاه رازي           1393
 

مقالات 
 
مقالات چاپ شده در مجلات علمي - پژوهشي: 
 1-چالش بين نوگرائي وسنت گرايي درعرصه شعرمعاصرعربي–مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد– ش 145 - تابستان 1383
 
2- أزمه الشعر العربي المعاصر (اسبابها و نتائجها)- «مجله العلوم الانسانية» دانشگاه تربيت مدرس - شماره 12 – بهار 2005

3- ابهام و پيچيدگي درشعرمعاصرعربي- مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد – ش 152- بهار1385
4- گفتمان عرفان درآثارجبران خليل جبران– (همكاردوم: محمود شهبازي) مجله الجمعيه الايرانيه للغه العربيه و آدابها– ش 4- زمستان 1386

5- آغاز دگرگوني در شعر معاصر عربي (احمد شوقي از ديدگاه عقاد) – مجله علوم انساني دانشگاه الزهراء - ش 67-  زمستان 1386
6- نقد معاصرعربي و تحولات آن- مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد – ش 1 و 2- بهار1381

7- نگاهي به نقد عربي قديم و دگركوني هاي آن–مجله علوم انساني دانشگاه الزهراء–ش 7و8-سال 1383

8- نگاهي به نقد معاصر عربي – مجله پژوهش علوم انساني- ويژه زبان و ادب – دانشگاه بوعلي سينا- شماره  7 و 8- زمستان 1382

9-جدليه الموت و الحياه في الشعر العراقي المعاصر (سعدي يوسف نموذجاً) (همكار دوم: رضا كياني)- مجله علوم انسانيه (الكترونيكي) - 2010 - العدد 46
 
10- نگرش بلاغي­ها و نحوي­ها به زبان (بررسي تفاوت ديدگاه­ها) – (همكار دوم: محمد نبي احمدي)- مجله انجمن زبان و ادبيات عربي- ش 15 - تابستان 1389
11- تحليلي گزارش گونه از مقالات مجله انجمن زبان و ادبيات عربي (از شماره يك تا شماره ده ) – (همكاران اول و دوم: فرامرز ميرزايي- خليل پرويني) مجله انجمن زبان و ادبيات عربي ش 10- پاييز و زمستان  1387

12- نقد لحكم ابن هشام علي ابو حيان في ضوء دراسة لآراء ابي حيان البلاغي- (نويسنده اول:محمد نبي احمدي)- مجله دراسات في اللغه العربيه و آدابها- دانشگاه سمنان- ش 2- تابستان 1389

13-عنصر مقاومت در شعر معاصر مصر (مطالعه مورد پژوهانه: أمل دنقل- همكار (همكار دوم: اكرم چقازردي) نشريه ادبيات پايداري- ش1- دانشگاه كرمان- پاييز 1388  

14- نقش­آفريني گروه هاي زبان و ادبيات عربي در توسعه علمي دانشگاه ها – (نويسنده اول:فرامرز ميرزايي) - مجله انجمن زبان و ادبيات عربي- ش 14 - بهار 1389
 
15- مطالعه تطبيقي واژه شب در شعر نيما يوشيج و نازك الملائكه – (همكار دوم: مهدي مرآتي) نشريه ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان- ش 3 سال 89 

16- المدائح النبويه في الشعر العربي (دراسه في تطورها التاريخي) – (همكار دوم: محمد نبي احمدي) - مجله العلوم الانسانيه - تربيت مدرس - سال 2011- شماره 18
 
17- بررسي تطبيقي اسطوره سندباد در شعر بدر شاكر سياب و خليل حاوي (همكار دوم: پيمان صالحي) مجله زبان و ادبيات عربي- دانشگاه مشهد- بهار و تابستان 1390 – شماره 4

18- خوانشهاي متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربي- (همكار دوم: پيمان صالحي) مجله لسان مبين- دانشگاه بين المللي امام خميني- قزوين – ش 4 سال 1390
 
19-ابن دريد الازدي و اسهاماته الحضاريه (نويسنده اول: فرامرز ميرزايي) مجله اللغه العربيه و آدابها - دانشگاه تهران - پرديس قم- شماره 11 - 1432 قمري

20- الادب و عناصره الجماليه – (همكار دوم: محمد نبي احمدي) - د مجله اللغه العربيه و آدابها – شماره 10- سال 2010 - دانشگاه تهران پرديس قم- 1389 
21- بررسي تطبيقي ديدگاهاي نقدي نيما و نازك ملائكه- (همكار دوم: مهدي مرآتي) نشريه پژوهشهاي زبان شناسي تطبيقي دانشگاه بوعلي همدان- بهار 1391– شماره 1
22- التناصّ القرآني في شعر محمود درويش و أمل دنقل (نقد و دراسة)– (همكار دوم: رضا كياني) مجله دراسات في اللغه العربيه و آدابها - دانشگاه سمنان - شماره  9 سال 1391
 
23- معنا آفريني در شـعر، با استفاده از هنجارگريزيهاي زبـاني (بررسي موردي: عزالدّين مناصره، شاعر معاصر فلسطيني)  (همكار دوم: رضا كياني) - پژوهشنامه نقد ادب عربي- دانشگاه شهيد بهشتي- شماره 2 – بهار و تابستان 1390

24- تأثيرپذيري شاعران معاصر عرب از مكتب ادبي رمانتيك (همكار دوم: حسين رضا اختر سيمين) 
مجله نقد ادب معاصر عربي- دانشگاه يزد- شماره 1 (3 پياپي) سال 1390

25- تعليم اللّغة العربيّة في ايران (دراسة في أهدافها و مناهجها) –(نويسنده اول: محمد نبي احمدي) مجله «اضاءات نقدية»- بهار 1391- شماره 5

26- التناص القرآني في الشعر العراقي المعاصر؛ دراسة ونقد (همكار دوم: عبد الصاحب طهماسبي) مجله «اضاءات نقدية»- تابستان 1391- شماره 6

27- سيد قطب والملامح الرومانسيه في شعره (همكار دوم: فاروق نعمتي) مجله العلوم الانسانيه- دانشگاه تربيت مدرس-شماره 20- سال 1334 قمري

28- اللون بين الرومانسيه و الواقعيه (دراسه في شعر سهراب سبهري و سعدي يوسف) (همكار دوم: رضا كياني) مجله الجمعيه العلميه العربيه و آدابها- شماره 23- تابستان 1391 

29- زن در نمايش نامه هاي «تراژدي زينب» و «راز شهرزاد»، اثر نويسنده يمني، علي احمد باكثير (همكار دوم: مصيب قبادي) پژوهش نامه زنان (پژوهشگاه علوم انساني)- سال سوم شماره اول- 1391

30- تحليل انتقادي تناص ديني، قرآني در شعر محمد عفيفي مطر (همكار اول: مسعود اقبالي) مجله نقد ادب معاصر عربي- دانشگاه يزد- شماره 3 سال 1391

31- الانزياح و دلالاته الخياليه في شعر مهدي اخوان ثالث و سعدي يوسف (همكار دوم: رضا كياني) مجله بحوث في اللغه العربيه و آدابها- دانشگاه اصفهان- شماره 7 سال 1391

32- درنگي در مضامين پايداري در شعر سيد قطب- (همكار دوم: فاروق نعمتي) نشريه ادبيات پايداري- دانشگاه شهيد باهنر كرمان-  سال چهارم  شماره 7 - سال 1391

33-  پايداري در شعر فرخي يزدي و ابراهيم طوقان (همگوني در مضمون، نوآوري در سبك) -(همكار دوم: سمانه نوروزي) مجله كاوش نامه ادبيات تطبيقي- سال سوم 1392- شماره 9

34-جلوه هاي پايداري در شعرعبد الوهاب البياتي (همكار اول و دوم: فاروق نعمتي و جهانگير اميري) نشريه ادبيات پايداري دانشگاه شهيد باخنر كرمان- تابستان 1392- سال چهارم شماره 8

35- افسانه زرقاء اليمامه در شعر عزالدين المناصره و امل دنقل (همكار اول و سوم: شهريار همتي و مصيب قبادي) مجله لسان مبين دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين- شماره 12سال چهارم - 1392 

36- تحليل و روابط هم نويسندگي مقاله هاي مجله علمي- پژوهشي انجمن زبان و ادبيات عربي (مورد مطالعه: شماره 1 تا 20) (همكار اول و سوم: حميد احمدي و لادن فتحي) مجله الجمعيه العلميه العربيه و آدابها- شماره 29  - زمستان 1392

37- دو خوانش متفاوت از افسانه شهرزاد در نمايشنامه هايي از توفيق الحكيم و علي احمد باكثير- (همكار: مصيب قبادي) نشريه ادبيات تطبيقي-دانشگاه شهيد باهنركرمان- سال 5 -ش 9-سال 1392 
 
38- تحليل برخي داستانهاي مجموعه «دمشق الحرائق» زكريا تامر از منظر رئاليسم جادويي (همكار اول و دوم: مصيب قبادي و حسين عابدي) - دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربي- سال سوم 7 پيپي- ش 5- دانشگاه يزد- سال 1392

39- الصور البصريه و السمعيه المحوّله في شعر سهراب سبهري و عبدالوهاب البياتي (دراسه و مقارنه) (همكار دوم:دكتر  رضا كياني) مجله اللغه العربيه و آدابها- دانشگاه تهران پرديس قم - السنه العاشره العدد الاول 1435

40-  الاغتراب و مظاهره في شعر سيد قطب (تحليل و دراسه) (همكار اول و دوم و چهارم: فاروق نعمتي- جهانگير اميري- عبد السلام كريمي) مجله الادب العربي دانشگاه تهران- العد د الاول - السنه السادسه 1435 

41- علم سنجي، خوشه بندي و نقشه دانش توليدان علمي ادبيات تطبيقي در ايران (نويسنده اول:حميد احمدي- نويسنده دوم و سوم: علي سليمي و الهه زنگيشه ) كاوش نامه ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي سال سوم شمار 11 - پاييز 1392 

42- واكاوي تطبيقي معصوميت هاي كودكانه و ظرفيت انگيزشي خاطرات دوران كودكي در شعر طاهره صفارزاده و نازك الملائكه (همكار دوم: سونيا كهريزي) - (كاوش نامه ادبيات تطبيقي (فارسي- عربي) دانشگاه رازي سال چهارم ش 13- بهار 1393

43- سيد قطب شاعراً (دراسه و تحليل في خصائصه الشعريه) - همكار اول و سوم: دكتر فاروق نعمتي و دكتر جهانگير اميري) مجله اللغه العربيه و آدابها -پرديس قم دانشگاه تهران- سال دهم- العدد 2- تابستان 1345

44- مقايسه تطبيقي شعر روايي نيما يوشيج و خليل مطران با تأملي در ميزان خلاقيت هنري دو شاعر (همكار دوم: بدري ياري نظام آبادي) پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت دانشگاه تهران - سال سوم شماره 2 سال 1393

45- تحليل داستان وسوسه الشيطان  جوده السحار  با توجه به تكنيك هاي داستان نويسي معاصر (همكار اول و سوم: جهانگير اميري و مصيب قبادي) دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربي - دانشگاه يزد- سال چهارم  9 پياپي شماره 7 سال 1393
 
46- ضرورت بازتحليل متون آموزشي گروههاي عربي در دانشگاههاي كشور، رويكردي انتقادي به «الشعر العربي الحديث من احمد شوقي الي محمود درويش»-(بدون همكار) مجله پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني- پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي- سال پانزده شماره 1 بهار 1394

47- سبك شناسي زباني رمان آن ماديان سرخ يال محمود دولت آبادي- (همكار اول و سوم: شهريار همتي و حسين عابدي) مجله متن پژوهي ادبي- دانشگاه علامه- سال 19- شماره 64- تابستان 1394 


48- محمد الفيتوري من اليأس والعزله الي الوعي الذاتي والدعوه الي التحرر(همكار دوم: محمد حسن امرايي)مجله اللغه العربيه وآدابها -پرديس قم دانشگاه تهران-تابستان 1394سال يازدهم شماره 2

49-  جلوه هاي پايداري در شعر برهان الدين العبوشي شاعر معاصر فلسطيني (همكار دوم و سوم : رضا كياني و شمسي رضايي) نشريه ادبيات پايداري دانشگاه شهيد باخنر كرمان- پاييز و زمستان  1394- سال هفتم  شماره 13

50- بررسي تطبيقي رمانتيسم اجتماعي در داستان كوتاه گيله مرد بزرگ علوي و النهر ذكريا تامر (همكار اول و سوم: علي پروانه و سارا حسني) - كاوش نامه ادبيات تطبيقي (مطالعات تطبيقي عربي -فارسي) دانشگاه رازي سال پنجم ش 19- پاييز 1394

51- نشانه شناسي پديده «كودك جنگ» در شعر محمود درويش (همكاران: اول ، سوم و چهارم: تورج زيني وند- فاطمه كلاهچيان- حسين عابدي) مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي- شماه 37 زمستان 1394

52- حفظ شكل و انتقال معنا در نهج ابلاغه (بررسي مقابله اي ترجمه فيض الاسلام و شهيدي) (همكاردوم: روژين نادري) فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه- دانشگاه بوعلي- سال چهارم - شماره 13
سال 1395

53-عناصر الايقاع ودلالاتها في قصيده الانتفاضه لسميح القاسم (همكار اول: بهنام باقري) فصلنامه اضاءات نقديه شماره 23 سال ششم 1395

54- 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي - ترويجي:


1- بررسي بازتاب عشق به وطن در شعر ابراهيم طوقان و بهار- (همكار دوم: پيمان صالحي) مجله ادبيات تطبيقي- دانشگاه آزاد جيرفت- شماره 15 سال 1390


2- بلاغت چراغي فرا راه فهم لطائف قرآني (همكار اول: محمد نبي احمدي) - مجله مطالعات بلاغي- زباني دانشگاه سمنان- سال سوم- بهار 1391- شماره  5

3- 

 
·         مقالات چاپ شده در ساير مجلات:
·          
·          
·         1- احمد تيمور باشا، زندگي و آثار – مقاله ( چاپ در دائره المعارف بزرگ اسلامي ج 16) تهران 87
2- تصوير اهل كتاب در قرآن كريم-مجله پژوهش هاي اسلامي–دانشگاه شهيد باهنر كرمان-سال پنجم شماره 7- تابستان 1390 
3- شهريار سنت­گرايي رو به سوي نوگرايان (تأملي در راز دلهاي او با نيما) (همكار دوم: محمد نبي احمدي) فصلنامه علمي- پژوهشي «تحقيقات زبان و ادب فارسي» دانشگاه آزاد  واحد بوشهر) پائيز 89
4- بررسي و تحليل اسلوب استثناء - مجله پژوهش علوم انساني (همكار دوم: نبي اله پاك منش)– ش 20- دانشگاه بوعلي سينا - پاييز 1388)
5- مقايسه نماد «شير» در شعر نيما يوشيج و خليل مطران (تأملي در نگاه متفاوت دو شاعر) (همكار دوم: فاطمه سليمي) فصلنامه نقد و ادبيات تطبيقي- ش 2 سال 91 – دانشگاه رازي
6- زبان و ادبيات فارسي، جهاني شدن و چالشهاي پيشرو- (همكار دوم: خسرو شهيدي)- مجله روابط فرهنگي- ارديبهشت 1391 سال دوم شماره 7
7- شاهنامه در جزر و مد آراي ناقدان (همكاردوم: پيمان صالحي) مجله پاژ – بهار 1391- سال اول شماره 1
8- صلاح عبد الصبور و هنر استفاده از ميراث گذشته، به ويژه تصوف - (همكار دوم: ميفر كرمي) فصل نامه ادب و عرفان- دانشگاه آزاد همدان - سال دوم شماره 8- پائيز 1390
9- مضامين مشترك در اشعار مستوره اردلان و عائشه تيموري- همكار دوم: فاروق نعمتي- فصلنامه علمي- پژوهشي زبان و ادب فارسي- دانشگاه آزاد واحد سنندج- سال سوم شماره 8- تابستان 1390
10- تأملي در نقش تعليمي داستان هاي شاهنامه -(نويسنده اول: مريم رضا بيگي) فصلنامه تحقيات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر- شماهره 13- سال 1391
 

11- جايگاه، اهميت و رابطه ميان تزكيه و تعليم در مباحث تربيتي قرآن كريم- (همكار دوم: سارا رحيمي پور) فصلنامه علمي - تخصصي معارف قرآني- سال سوم شماره 9 تابستان 1391
 
12- بن مايه هاي عرفاني در شعر سيد قطب (همكار دوم و سوم: دكتر فاروق نعمتي و دكتر جهانگير اميري ) فصلنامه «ادب و عرفان» دانشگاه آزاد واحد همدان- شماره 13- سال چهارم - زمستان 1391

13- تأملي در جايگاه فرهنگ و ادب فارسي در عرصه مجلات عربي (همكار دوم: فرامرز ميرزايي) مجله گزارش ميراث- شماره 52- 53 سال 1391

14- تحليل كاربردهاي فعل  كاد  در قرآن كريم- (همكاران اول و دوم: شهريار همتي و محمد نبي احمدي) فصلنامه پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي- سال سوم - ش 6- سال 1392

15- سايه روشن سيماي زن در رمان هاي نجيب محفوظ (پيامدهاي ناگوار گذار از سنت به دنياي جديد (همكار دوم: شهريار باقرآبادي) فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني (دانشگاه پيام نور) سال دوم شماره 2 سال 1392

16-  
 


 
كتاب
 
 
1-  (النقد و الناقدون في الادب العربي) انتشارات دانشگاه رازي - سال 1387


2- در قلمرو ادب معاصرعربي (مجموعه مقالات 1)انتشارات ياردانش تهران - 13923-در قلمرو ادب معاصرعربي (مجموعه مقالات 2)انتشارات ياردانش تهران - 1392


 

 

طرح هاي پژوهشي
1- مدايح نبوي در شعر معاصر عربي (همكاران طرح: محمد نبي احمدي و فاطمه عسكري) 1388

2- نقدهاي ابن هشام در كتاب مغي اللبيب به مفسرين، نحوي ها و اهل بلاغت (مجري طرح: محمد نبي احمدي- همكار طرح: علي سليمي) مرداد  90 

3- فرهنگ و ادب فارسي در مجلات عربي (همكار طرح: مهدي مرآتي) 1391

4- نقد و بررسي اقتباس هاي قرآني در شعر معاصر عراق (همكار طرح: عبد الصاحب طهماسبي) شهريور  1391

 
سمينارها
 
مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات همايش:
1- روند آموزش عربي درمدارس و دانشگاها (كاستي ها وراهكارها) ارائه در سومين سمينار گروه هاي عربي كشور– چاپ در مجموعه مقالات - همدان تيرماه 1386
2- نقش آفريني گروه­هاي زبان و ادبيات عربي در توسعه علمي دانشگاه­ها (چهارمين همايش گروههاي عربي-23 تير 88 كرمانشاه - (نويسنده اول: فرامرز ميرزايي)- چاپ در مجموعه مقالات (سي دي)
3- الرموز التراثيه في شعر المقاومه (الاندلس في شعر فلسطين نموذجاً) - (همكار دوم: زضا كياني) همايش ادبيات مقاومت لبنان- گيلان- مجموعه مقالات (سي دي)- آبان 88  
4- تحليل محتوائي و استنادي مقالات حوزه ادبيات تطبيقي فارسي- عربي...- (نويسنده اول: فرامرز ميرزايي) پنجمين گردهمائي سراسري انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي- مجموعه مقالات (سي دي) دانشگاه يزد شهريور 89
5- تعهد انساني و اجتماعي در شعر معاصر (مطالعه مورد پژوهانه: نييما يوشيج) – (همكار دوم: مهدي مرآتي) – همايش كشوري افسانه – چاپ در مجموعه مقالات – اراك- مهر 89  
6- نقش تربيتي زبان در تكوين شخصيت انسان- (همكار دوم: محمد نبي احمدي) چاپ درمجموعه مقالات -سومين همايش قرآن كريم سفينه النجاه عصر- دانشگاه تربيت معلم آذربايجان- پاييز 89
7- تأثير فصاحت و بلاغت در تابير تربيتي قرآن- (نويسنده اول: محمد نبي احمدي) چاپ درمجموعه مقالات - سومين همايش قرآن كريم سفينه النجاه عصر- دانشگاه تربيت معلم آذربايجان- پاييز 89  
8- زيتون و انجير در قرآن كريم (بررسي رابطه معنادار بين شيوه ذكر و نقش آنها در تغذيه) (نويسنده اول: محمد نبي احمدي) چاپ در مجموعه مقالات- اسفند 89
9- بررسي تطبيقي پديده فقر در شعر پروين اعتصامي و معروف رصافي (همكار دوم: فاروق نعمتي) چاپ در مجموعه مقالات- همايش ملي ادبيات تطبيقي- بناب- ارديبهشت 90
10- كوه و نخل نماد پايداري در شعر فارسي و عربي (همكار دوم: روشنك ويسي) - چاپ در مجموعه مقالات- همايش ملي ادبيات تطبيقي- بناب- ارديبهشت 90
11- نقد و ارزيابي درس عربي در رشته زبان فارسي (اموزش قواعد با بكارگيري شواهد عربي درشعر فارسي) (همكار دوم: فاروق نعمتي) مجموعه مقالات (سي دي) - همايش ملي راهكارهاي توسعه بين رشته اي زبان عربي يزد- شهريور 90
12- بازتاب عشق به وطن در موسيقي و ترانه هاي كردي (همكار دوم: پيمان صالحي) چاپ در مجموعه مقالات- همايش ملي محلي سرايان- ياسوج – ارديبهشت 90
13-  گذري بر مولوي كرد با درنگي در اشعار اورامي او (همكار دوم: فاروق نعمتي) مجموعه مقالات- همايش ملي محلي سرايان- ياسوج – ارديبهشت 90
14- اقتباسهاي قرآني در شعر ابراهيم طوقان (همكار دوم: زهره آذري) همايش ملي قرآن كريم و زبان عربي- چاپ در مجموعه مقالات - دانشگاه كردستان- آبان 90
15- توظيف التراث في مسرحيات توفيق الحكيم (همكار دوم: فاروق نعمتي) همايش ملي قرآن كريم و زبان عربي- چاپ در مجموعه مقالات - دانشگاه كردستان- آبان 90
16- جلوه هاي پايداري در شعر استاد بهزاد كرمانشاهي (نويسنده اول: محمد نبي احمدي) دومين همايش شعر مقاومت بين الملل اسلامي- چاپ در مجموعه مقالات- بوشهر – آبان 90
17- گفتمان حماسه و پايداري در شعر عبد الوهاب بياتي (همكار دوم: فاروق نعمتي) ) دومين همايش شعر مقاومت بين الملل اسلامي- چاپ در مجموعه مقالات- بوشهر – آبان 90
18- نغمه هاي پايداري در شعر شاعر فلسطيني معاصر فاروق مواسي (همكار دوم: رضا كياني) دومين همايش شعر مقاومت بين الملل اسلامي- چاپ در مجموعه مقالات- بوشهر – آبان 90
19- منظومه آرش كمانگير سياوش كسرايي، بازخواني يك حماسه ملي در شعر معاصر فارسي-(همكار دوم: فاروق نعمتي) همايش ملي نقش ادبيات معاصر در گسترش فرهنگ و ادب ايران- دانشگاه آزاد شوشتر- مجموعه مقالات - آبان 90
20- مهجور ماندن شاهنامه در ادبيات معاصر عرب (واكاوي علل و عوامل آن)- (همكار دوم: فاروق نعمتي) همايش بين المللي هزارمين سال سرايش شاهنامه فردوسي- چاپ در مجموعه مقالات– دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي-آذر 90
21- بازتاب اسماء و صفات الهي در شاهنامه و تطبيق آن بر قرآن كريم (همكار دوم: فاروق نعمتي) همايش بين المللي بزرگداشت فردوسي- چاپ در مجموعه مقالات– دانشگاه زاهدان-ديماه 90
22- شاعر مصري، احمد شوقي در جزر و مد آراي ناقدان (همكار دوم: حميد رضا اختر سيمين) چاپ در مجموعه مقالات- همايش علمي سالانه دنشگاه رازي- آذر 90
23- آراي نقدي و بلاغي شيخ مرصفي (تركيبي متوازن از سنت­گرايي و نو­انديشي) -(همكار دوم: ليلا پرويني) چاپ در مجموعه مقالات- همايش علمي سالانه دنشگاه رازي- آذر 90
24- مقايسه رمانتيسم و طبيعت گرايي در شعر  نازك ملائكه و نيما يوشيج –(همكار اول: مهدي مرآتي) همايش ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي كرمانشاه- چاپ در مجموعه مقالات- ارديبهشت 91
25- مقايسه تصاوير و مضامين گل و گياه، در شعر نيمايوشيج و خليل مطران (همكار دوم: فاطمه سليمي)همايش ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي كرمانشاه-چاپ در مجموعه مقالات-ارديبهشت 91
26- مقايسه طنز­ سياسي در شعر فرخي يزدي و ابراهيم طوقان - (همكار دوم: سمانه نوروزي) همايش ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي كرمانشاه- چاپ در مجموعه مقالات- ارديبهشت 91
27- ديدگاه هاي انساني، تربيتي قرآن در مورد يتيمان- (همكار دوم: فاطمه رجبي سمنگاني) چاپ در مجموعه مقالات- همايش ملي اسلام و ايتام- دانشگاه پيام نور ياسوج – تير ماه 91
28- امام علي(ع) و مبارزه با پديده استيثار (خودبرتربيني) در سياست و اقتصاد- همكار دوم: بدري ياري- چاپ در مجموعه مقالات- سي دي- همايش نهج البلاغه- دانشگاه بوعلي- ارديبهشت 91
29- امام علي(ع) و شيوه برخورد با مخالفان (بررسي موردي: خوارج) - همكار دوم: وجيهه سروش- چاپ در مجموعه مقالات- سي دي- همايش نهج البلاغه- دانشگاه بوعلي- ارديبهشت 91
30- ترجمه انديشي آفت آموزش زبان در دانشگاههاي ايران (بررسي امتحانات انشاي دانشجويان زبان عربي در دانشگاههاي رازي و پيام نور كرمانشاه) - (همكار دوم: آزاده فروغي)- همايش آموزش زبان- دانشگاه فردوسي مشهد- آبان 1391
31- زبان كردي و تأثيرپذيري از زبان عربي (بررسي برخي وامگيريهاي واژگاني) ( همكار دوم: مسلم خزلي) همايش منطقه اي شعر وادب كرمانشاه - آبان 1391
32- دغدغه هاي انساني در شعر استاد بهزاد كرمانشاهي (گم كرده ام عزيزي با نام زندگاني) ( همكار دوم: محمد نبي احمدي) همايش منطقه اي شعر وادب كرمانشاه - آبان 1391
33- سعدي نقطه اعتدال و توازن در آموزه هاي تعليمي در فرهنگ اسلامي گذشته- (همكار دوم و سوم: مسعود اقبالي- مريم سرباز محمدي) همايش ملي ادبيات تعليمي- دهاقان- مجموعه مقالات- آذر 1391
 33- نهج البلاغه و جمع ميان فهم عوام و پسند خواص (تأملي در تشبيه ها و تمثيل هاي آن) همكار دوم: عترت صندوقچي) مجموعه مقالات همايش نهج البلاغه و ادبيات(سي دي)- مؤسسه قرآن و نهج البلاغه - دانشگاه قم- زمستان 1391
34- امثال و باورهاي مشترك در وصف حيوانات در ادب فارسي و عربي- كاوشي در ميزان به هم تنيدگي او ادبيات - (همكار دوم: سهيل ياري) مجموعه مقالات دومين همايش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور- بجنورد- آبان 1392
 
35- مدارا با مردم راز ماندگاري پيوندهاي اجتماعي (تأملي در سلوك پيامبران در قرآن كريم) - (همكار دوم: حديث دارابي) چهارمين همايش ملي اخلاق با موضوع اخلاق و آداب زندگي- دانشگاه زنجان  ارديبهشت 1393

36- بازخواني نخستين حكايات در متون كهن فارسي (جست و جويي در منشأ ادبيات شبه نمايشي)- (همكار: حميد باقري فارساني)- اولين همايش ملي پژوهش عناصر نمايشي در ادبيات فارسي- دانشگاه آزاد واحد بوشهر- اسفند 1392

37- 

چاپ شده در خلاصه مقالات همايش:
1-اهداف مناسب آموزش عربي در ايران-چاپ درخلاصه مقالات نخستين همايش آموزش زبان عربي–تيرماه1377- آموزش وپرورش
2-النقد العربي المعاصر في الميزان– دانشگاه الزهراء– سمينار"من النقد الادبي الي الادب المقارن–چاپ درخلاصه مقالات-شهريور1385
3- زبان فارسي و وحدت ملي-سمينار بين المللي انسجام اسلامي و وحدت ملي- دانشگاه لرستان-چاپ درخلاصه مقالات- پاييز 1386
 4- مؤلفه­هاي اقتدار علمي، آفت­ها و راهكارها ( همايش اقتدار علمي- اقتدار ملي ) (همكا دوم: فرامرز ميرزايي-چاپ در خلاصه مقالات) بهمن 87
5- آينده پژوهي راهي به سوي اقتدار علمي (همايش اقتدار علمي- اقتدار ملي) (نويسنده اول: فرامرز ميرزايي) - چاپ در خلاصه مقالات) بهمن 87
6- نقدي بر سؤالات عربي در كنكور سراسري دانشگاه­ها (چهارمين همايش گروههاي عربي-23 تير 88 كرمانشاه – (همكا دوم: فرامرز ميرزايي) - چاپ در خلاصه مقالات
7- طاهره صفارزاده و نازك ملائكه (نگاه دوشاعر به زندگي-(همكاردوم: سونيا كهريزي)چاپ درچكيده مقالات-همايش كارنامه صد سال شعر زنان فارسي سرا– تهران انجمن شاعران ايران-خرداد 90
8- شاهنامه در جزر و مد آراي ناقدان (همكار دوم: پيمان صالحي) چكيده مقالات- همايش آغاز هزاره دوم شاهنامه – دانشگاه فردوسي مشهد- ارديبهشت 90
 9- تأثير قرآن و حديث در ديوان شهريار (نويسنده اول: نبي احمدي) همايش بين المللي بزرگداشت شهريار- چكيده مقالات- دانشگاه آزاد ماكو-شهريور 89
10-جلوه هاي عرفان حافظ در غزل سيد قطب (همكار دوم: فاروق نعمتي) همايش حافظ در ادبيات جهان- دانشگاه تهران دانشكده زبانها- چكيده مقاله- مهر 90
11- حجاب در جزر و مد آراي شعراي معاصر فارسي و عربي (همكار دوم: فاروق نعمتي) چهارمين همايش نوانديشي ديني- خلاصه مقالات– دانشگاه شهيد بهشتي-آذر 90
12- نقد شيوه هاي اموزش در رشته دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي- (همكار دوم و سوم: فروزان الهي و خسرو شهيدي)- همايش گسترش زبان فارسي دانشگاه علامه- ديماه 90 - چكيده مقالات
13- شيوه سنجش عملكرد و كاربردهاي آن در آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان- (همكار دوم: مريم تركاشوند)- همايش گسترش زبان فارسي دانشگاه علامه- ديماه 90 - چكيده مقالات
14- ادب فارسي در جهان عرب (نقد و بررسي كيفي مقالات چاپ شده در باره ادب فارسي در مجلات عربي- (همكار دوم و سوم: پيمان صالحي و مهدي مرآتي)- همايش گسترش زبان فارسي دانشگاه علامه- ديماه 90 - چكيده مقالات
15- ادب فارسي در مصر (تإملي در ظهور و افول آن در قرن گذشته)- (همكار دوم: فاروق نعمتي)- همايش گسترش زبان فارسي دانشگاه علامه- ديماه 90 - چكيده مقالات
16- - فارسي­ورزي در علوم اجتماعي – (همكار دوم: حميد باقري) همايش زبان و مفاهيم علوم اجتماعي – انجمن جامعه شناسي ايران- ارديبهشت 91
 17- دغدغه­هاي انساني و اجتماعي در شعر نيما – (همكار دوم: مهدي مرآتي)- همايش نيما و ميراث نو – ارديبهشت 89- دانشگاه مازندران، سال 89
18-ادبيات فارسي در مجلات عربي- (همكار دوم: فرامرز ميرزايي) پنجمين گردهمائي سراسري انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي- چاپ در خلاصه مقالات _ دانشگاه يزد شهريور 89 
19-كودك و جنگ در ادب فارسي و عربي (بررسي شعر قيصر امين پور و سميح القاسم) – همكار دوم: حسين عابدي دانشجوي دكتري گروه عربي) ارائه و چاپ چكيده در سي دي– انجمن ترويج فارسي -دانشگاه علامه شهريور 91
20- مقررات و حقوق جنگ از ديگاه امام علي(ع) بررسي آن در نهج البلاغه- همكار دوم: مريم مرادي دانش- چاپ چكيده در سي دي- همايش نهج البلاغه- دانشگاه بوعلي- ارديبهشت 91
21- بازتاب فضائل فاطمه زهراء (س) در شعر معاصر عربي- همكار دوم: فاروق نعمتي- همايش بين المللي حضرت زهراء(س)- دانشگاه اراك- ارديبهشت 1391
22-بازتاب فضائل فاطمه زهراء(س) در شعر ناصر خسرو و دعبل خزاعي- همكار دوم: فهيمه محمدي پناه- همايش بين المللي حضرت زهراء(س)- دانشگاه اراك- ارديبهشت 1391
23-جلوه هاي زيبايي شناسي هنري در داستانهاي قرآني-(بررسي موردي: داستان حضرت سليمان و حضرت ايوب) - همكار دوم: نبي اله پاك منش - همايش جايگاه و منزلت قرآن كريم در هنر- مؤسسه مطالعات هنر اسلامي - تهران - اسفند 1391  
24- بينامتني نهج البلاغه در شعر دوره عباسي -(همكار دوم: فاروق نعمتي) خلاصه مقالات همايش نهج البلاغه و ادبيات- مؤسسه قرآن و نهج البلاغه - دانشگاه قم- زمستان 1391
25- تحليل و بررسي تصويرپردازي هاي هنري در نهج البلاغه با تكيه بر نظريه  التصوير الفني في القرآن (سيد قطب)- (همكار دوم: فاروق نعمتي) خلاصه مقالات همايش نهج البلاغه و ادبيات- مؤسسه قرآن و نهج البلاغه - دانشگاه قم- زمستان 1391
25- 

راهنماي پايان نامه ها
 
پايان نامه هاي دكتري (راهنما و مشاور):

1- (راهنما) نقد مضمون و ساختار شعر سيد قطب - دانشجو: فاروق نعمتي- استادان مشاور: جهانگير اميري و شهريار همتي- فروردين 1392

2- (مشاور) تطور الرموز و دلالاتها في الشعر الفلسطيني المقاوم- دانشجو: عبيات (استاد راهنما: دكتر يحي معروف- استاد مشاور دوم: دكتر علي باقري طاهرنيا) ارديبهشت 1392 

3- (راهنما) نقد تطبيقي هنجارگريزي معنايي در شعر معاصر ايران و عراق بر مبناي الگوي «ليج»-  دانشجو: رضا كياني- (استادان مشاور: دكتر تورج زيني وند و سركار خانم دكتر سوسن جبري) اسفند 1392 
4- (مشاور) ديدگاههاي ناقدان عرب در باره شخصيت و شعر شاعران برجسته شيعه - مسعود اقبالي (استاد راهنما: يحيي معروف) مشاور: تورج زيني وند- ديماه 1393

5- (مشاور) رويكرد نشانه شناختي به كودك در شعر پايداري فلسطين و ايران- دانشجو: حسين عابدي (راهنما: تورج زيني وند- مشاور دوم: فاطمه كلاهچيان) مهر 1394

6- (راهنما) تحليل ساختاري و محتوايي داستان هاي قرآن كريم (با نقدي بر نظريه سنتي قائل به تكرار و تاريخي نگر) دانشجو: نبي اله پاك منش- (مشاوران: يحيي معروف- جهانگير اميري) اسفند 94

7-  


پايان نامه هاي كارشناسي ارشد (راهنما):
 1- بررسي وتحليل نحوي حرف استثناء درقرآن كريم- نبي اله پاك منش- مشاور شهريار همتي- شهريور1381
 2- احمد شوقي از ديدگاه ناقدان- حميدرضا اختر سيمين- مشاور جهانگير اميري-آبان 1382    
 3- شيوه هاي نقدي طه حسين- جلال چراغي- مشاور علي اكبر محسني- اسفند 1383
 4- تأملات ديني جبران خليل جبران- محمود شهبازي - مشاور شهريار همتي- مهر1384
 5- نقد صورت و معني درشعرابراهيم طوقان- زهره آذري- مشاور جهانگير اميري - بهار 1386
6- نماد هاي پايداري در شعر امل دنقل – م اكرم چقازردي – مشاور جهانگير اميري- پاييز 1386 
7- نقش خليل مطران در طرح و تحول مكتب رمانتيك عربي - حسين اختر سيمين – مشاوريحيي معروف-– شهريور 1386
 8- سبك و محتواي قصه هاي كوتاه محمود تيمور- مشاور شهريار همتياسفند 1386
9- گرايش هاي ملي و انساني در شعر ابوشادي- خانم طيبه آگهي – مشاور تورج زيني وند - سعيد كوشكي- شهريور 1387
10- تعهد ديني و اجتماعي در آثار علي احمد باكثير - سوده نوذري - مشاور تورج زيني وند– آبان 1387
11- بررسي آراي نقدي محمد مندور- خالد شكوري- مشاور شهريار همتي- دي 1387
12- نقد و بررسي صورت ومعنا در شعرفاروق مواسي – رضا كياني -مشاور جهانگير اميري– اسفند 1387
13- نقد و بررسي شعر احمد دحبور- تائب دولتياري- مشاور جهانگير اميري- ارديبهشت 1388
14- بررسي و تحليل واژه شب در شعر نازك الملائكه نيما يوشيج – مهدي مرآتي فشي- مشاور قهرمان شيري (گروه ادبيات فارسي)-  آبان 88
15- رويارويي فرهنگ شرق و غرب در ادبيات داستاني مصر (مطالعه موردي: قنديل ام هاشو يحيي حقي) – فاطمه عسكري- مشاور فرامرز ميرزايي  (دانشگاه بوعلي)- اسفند 89
16- بررسي نقد روان شناسي در شعر عربي (بررسي موردي: عقاد، نويهي، و عزالدين اسماعيل) حميد رضا جليليان- مشاور جهانگير كرمي (گروه روان شناسي رازي)- اسفند 89
17- بررسي اسلوب داستان نويسي در داستانهاي زكريا تامر (مجموعه داستان كوتاه دمشق الحرائق) شمسي حسيني- مشاور صلاح الدين عبدي (دانشگاه بوعلي) - اسفند 89
18- بررسي تطبيقي تصوير طبيعت در شعر نيما يوشيج و خليل مطران– فاطمه سليمي- مشاور- تورج زيني وند- خرداد 1391
 19- بررسي تطبيقي درون مايه و ساختار شعر فرخي يزدي و ابراهيم طوقان- سمانه نوروزي- مشاور:محمد نبي احمدي- سال 91

20- ديدگاه هاي ناقدان عصر عربي عصر عباسي در باره تأثير محيط و حالت هاي روحي بر شعر- پروين حاتمي- (مشاور: شهريار همتي) اسفند 1391

21- تحليل درون مايه هاي اعتراضي در اشعار امل دنقل و اخوان ثالث- زينب موسوس -(مشاور:تورج زيني وند) تير ماه 1392

22- بررسي تطبيقي نمادهاي پايداري در شعر توفيق امين زياد و نصراله مرداني - وجيهه سروش (مشاور:جهانگير اميري) مهر 1392

23- بررسي تطبيقي شعر روايي نيمايوشيج و خليل مطران- بدري ياري نظام آبادي (مشاور: تورج زيني وند) اسفند 1392

24- تحليل و بررسي داستانهاي علمي- تخيلي نهاد شريف- ليلا ياوري (مشاور:علي دودمان كوشكي) اسفند 1393

25- بازتاب وطن در شعر عمرابوريشه و عارف قزويني - زهرا رجبي (مشاور:مجيد محمدي) اسفند 1393

26- پيوند ميان مضامين ديني و عنصر پايداري و تحليل محتوايي و ساختاري رمان «وااسلاماه» علي احمد باكثير - پگاه واعظي (مشاور:محمد نبي احمدي)  بهمن 1393

27- بررسي تطبيقي مضامين و ساختار شعري رهي معيري و اسماعيل صبري- احمد سرخه زاده-(مشاور:الياس نورايي) اسفند 1393

28- تحليل محتوايي انديشه مرگ و زندگي در شعر بلند الحيدري و سياوش كسرايي- (عاطفه بازيار) (مشاور:علي اكبر محسني) مهر 1394

29- تحليل نشانه شناسي پديده هاي طبيعت در شعر عباس محمود العقاد (مهران معصومي) (مشاور: تورج زيني وند) مهر 1395 

30-  

 

مشاوره پايان نامه ها


1- نقد وبررسي شعرخنساء- راهنما يحيي معروف - فريده ناطق خشنود روحي- شهريور1381
2- محمد مهدي الجواهري واسلوبه الشعري – راهنما راهنما يحيي معروف- محمد اعتمادي مقدم- بهمن 1381
3- سيماي زن درآئينه ادب مهجر-راهنما جهانگير اميري- نرگس حسن پور- بهمن 1382
4- عرفان ومعنويت درآثار ميخائيل نعيمه–راهنما جهانگير اميري- پيمان صالحي- مهر1384  
5- اسطوره و رمزگرايي در شعر بدرشاكرالسياب-مريم دلشاد – راهنما علي اكبر محسني- بهار87
6- بررسي مضامين شعر اسماعيل صبري- راهنما يحيي معروف- سميه بختياري- آبان 1387
7- بررسي وتحليل سبك واسلوب شعري ابراهيم ناجي- راهنما جهانگيراميري-كاكايي- تيرماه  88
8- جدال خير وشر در داستانهاي عبد الحميد جوده السحار – راهنما جهانگير اميري– محسن شيخي- اسفند 1388
9- تحليل محتوايي و ساختاري مرگ و زندگي در سعر محمود درويش- راهنما علي اكبر محسني- طيبه اميريان-  1389
10- تحليل عناصر نمايشنامه­هاي الحسين ثائراً و حسين شهيداً عبد الرحمن الشرقاوي- جميل سوزني- راهنما فرامرز ميرزايي (دانشگاه بوعلي) - اسفند 89
11- مضامين قصر و حصر در نهج البلاغه-   - راهنما دكتر محسني
12- بررسي و تحليل مبالغه ممدوح و مذموم از ديدگاه ناقدان- زينب يوسفي- راهنما شهريار همتي- اسفند 90
13- بررسي تطبيقي امثال مولد ميداني – هديه جهاني- راهنما وحيد سبزيان پور- اسفند 90
14- تحليل و بررسي مضامين ادبي عربي در سه دفتر اول مثنوي-سميره خسروي-راهنما وحيد سبزيان پور-اسفند90
15- تحليل و بررسي مضامين ادبي عربي در سه دفتر آخر مثنوي- صديقه رضايي-راهنما وحيد سبزيان پور-اسفند90
16-ترجمه و شرح «التفكير النقدي عند العرب» (بخش اول) اثر عيسي علي العاكوب - سونيا كهريزي - (راهنما: شهريار همتي) اسفند 1391

17-ترجمه و شرح «التفكير النقدي عند العرب» (بخش دوم) اثر عيسي علي العاكوب - سارا رحيمي پور - (راهنما: شهريار همتي) اسفند 1391

18- بررسي تطبيقي حزن در شعر صلاح عبد الصبور و حسين منزوي - گولاله اميرخاني (راهنما:جهانگير اميري) مهر 1392

19- بازتاب داستان يوسف ع در شعر معاصر عربي و فارسي (كژال ظريفي) - (راهنما: محمد نبي احمدي) اسفند 1392

20- نقد و بررسي كاربرد ميراث در شعر فاروق جويده- (كاوه رحيمي) استاد راهنما: يحيي معروف - ديماه 1393

21- صور خيال در اشعار سياسي نزار قباني-( فرشته روشن چراغ) - (راهنما: علي اكبر محسني) اسفند 1393

22- جلوه هاي پايداري و مقاومت در آثار احلام مستغانمي- (عبد المنصور لرستاني)- (راهنما: يحي معروف) دي 1393

22- بررسي تطبيقي عشق در اشعار يحيي سماوي و احمد عزيزي -(سامان خاني) (راهنما: يحيي معروف) مهر 1394

23-  بررسي وتحليل رمان ذاكره الجسد بر اساس مؤلفه هاي نقد پسا استعماري (فرخنده سهرابي) (استاد راهنما: تورج زيني وند) مهر 1394

افزودن نظرات:


آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 1344
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :29
  • بازدید کل : 5404089

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید