• |
  • |
  • |
  • |
  • شنبه 2 تیر 1403
  • |
  • 09:38

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر جمال طالبي قره قشلاقي

باسمه تعالی

خلاصه سوابق علمی پژوهشی

۱ـ مشخصات فردی:

نام: جمال       نام خانوادگی:  طالبی قره قشلاقی   تاریخ تولد: ۱۳۵۶ محل تولد: سلماس      نام پدر: جلیل 

نام و نشانی محل کار: دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه فرهنگیان ـ تهران

 پست الکترونیکی: jamal_talebiiyahoo.com


۳- سوابق آموزشی

أ ـ دبیر آموزش و پرورش از سال ۱۳۸۱ـ۱۳۸۷

ب ـ عضو هیأت علمی دانشگاه


جامعة فرهنگیان
السیرة الذاتیة

الإسم جمال طالبی قره‌قشلاقی Name
الجنسیة إیرانی Nationality
الرتبة الأکادیمیة أستاذ مشارک (دانشیار) Academic Rank
تاریخ الحصول على الرتبة ۱۴۰۱ Rank Date
البرید الإلکترونی j.talebicfu.ac.ir

                                                                                      سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل از تاریخ تا تاریخ مبنای معدل معدل
کارشناسی دبیری زبان و ادبیات عرب
دانشگاه شهید مدنی تبریز (تربیت معلم سابق) ۱۳۷۴ ۱۳۷۷ ۲۰ ۳۳ /۱۶
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب
دانشگاه اصفهان ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ ۲۰ ۹۴ /۱۷
دکتری زبان و ادبیات عرب
دانشگاه اصفهان ۱۳۸۷ ۱۳۹۱ ۲۰


البحوث المنشورة المحکمة
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله مجله تاریخ /محل انتشار محل/کشور
۱ الإیقاع فی خطب نهج البلاغة علمی پژوهشی
isc
مجلة العلوم الإنسانیة الدولیة / دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۳۲ ایران
۲ دراسة الهجو الساخر السیاسی وأسالیبه فی شعر دعبل الخزاعی علمی پژوهشی
isc
مجلة اللغة العربیة وآدابها / دانشگاه تهران ۱۴۳۴ ایران
۳ ملامح القضیة الفلسطینیة فی أدب المهجریین علمی پژوهشی
isc
مجلة اللغة العربیة وآدابها / دانشگاه تهران ۱۴۳۴ ایران
۴ السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی علمی پژوهشی
isc
مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها ۱۳۹۱ ایران
۵ التحلیل الصوتی والدلالی فی قصیدة بلقیس لـ «نزار قبانی» فی ضوء منهج النقد الصوتی علمی پژوهشی
isc
مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها ۱۳۹۵ ایران
۶ دراسة تحلیلیة نقدیة فی مآخذ مارون عبّود فی شعر عبّاس محمود العقّاد علمی پژوهشی
isc
مجلة إضاءات نقدیة / آزاد کرج ۱۳۹۵ ایران
۷ دراسة الرؤیة الجدلیة مع المدینة فی تجربة الشاعر أمل دنقل علمی پژوهشی
isc
مجلة اللغة العربیة وآدابها / دانشگاه تهران ۱۳۹۶ ایران
۸ آلیات الخطاب التهکمی واتجاهاته فی شعر سمیح القاسم علمی پژوهشی
isc
آفاق الحضارة / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۶ ایران

۹ دراسة تأثیر منهج جیغسو التعاونی فی التدریس على تنمیة مهارتی التّحدّث والکتابة ومقارنته بالمناهج التقلیدیة (طلاب فرع تعلیم اللغة العربیة بجامعة فرهنکیان ارومیة نموذجا) علمی پژوهشی
isc
دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها / دانشگاه شیراز ۱۳۹۷ ایران
۱۰ تجلّی اسطوره ققنوس و تطوّر معنوی آن در شعر محمود درویش علمی پژوهشی
isc
پژوهشنامه نقد ادب عربی / دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۹ ایران
۱۱ تجلیّات الخطاب الصوفی ومکوّناته فی شعر محمود حسن إسماعیل (مجموعة "صوت من الله" نموذجا)
علمی پژوهشی
isc
دراسات فی العلوم الإنسانیة / دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۹ ایران
۱۲ نگاه انتقادی به کتاب
«انواع شعر عربی و سیر تطوّر آن»
علمی پژوهشی
isc
پژوهشنامه انتقادی متون / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۸ ایران
۱۳ تحلیل تقابل‌ دوگانه‌های مفهومی در سه دفتر شعری
(غم در مهتاب، اتاقی با ملیون‌ها دیوار، و شادی حرفه من نیست)
اثر محمد ماغوط
علمی پژوهشی
isc
مجله زبان و ادبیات عربی / دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۰۰ ایران
۱۴ سبک‌شناسی زبانی سوره محمد (ص) بر اساس
تحلیل سطوح زبان‌شناختی
علمی پژوهشی
isc
مجله پژوهش های ادبی قرآنی / دانشگاه اراک ۱۳۹۹ ایران
۱۵ فاعلیة البرنامج المقترح القائم على قراءة القصة القصیرة فی تنمیة مهارات الإنشاء الوظیفی لدی طلاب جامعة إعداد المعلمین فی مدینة سلماس
علمی پژوهشی
isc
دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها / دانشگاه شیراز ۱۳۹۹ ایران
۱۶ مستویات تحلیل الخطاب فی ضوء نظریة الاتصال
(دراسة فی قصیدة "ارحل وعارک فی یدیک" لفاروق جویدة)
علمی پژوهشی
isc
ادب عربی / دانشگاه تهران ۱۳۹۹ ایران
۱۷ دراسة أسلوبیة فی قصیدة "میدان الشهداء" من دیوان انسکابات الربیع العربی (للشاعر المصری المقاوم أحمد فرّاج العجمی) علمی پژوهشی
isc
بحوث فی اللغة العربیة / دانشگاه اصفهان ۱۳۹۹ ایران
۱۸ تمظهرات الالتزام فی شعر ثورات الربیع العربی بمصر
 (قصیدة الأرض قد عادت لنا لفاروق جویدة)
علمی پژوهشی
isc
لسان مبین / دانشگاه بین المللی قزوین
۱۴۰۰ ایران
۱۹ دراسة أثر روایة المحاکمة لفرانس کافکا فی روایة «الغرف الأخرى» لجبرا إبراهیم جبرا علمی پژوهشی
isc
مجلة اللغة العربیة وآدابها / دانشگاه تهران
۱۴۰۰ ایران
۲۰ بررسی رویکرد دینی و نمادگرایی عرفانی در رمان جبل قاف عبدالإله بنعرفة علمی پژوهشی
isc
مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها پذیرش ایران
۲۱ تمظهرات الخطاب الصوفی وإشراقاتها الروحانیة فی شعر نبیلة الخططب (دراسة فی دیوان هی القدس) علمی پژوهشی
isc
مجلة آفاق الحضارة الإسلامیة / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۴۰۰ ایران
۲۲ آلیات السرد الصوفی وتمظهراته فی روایة بحر نون لعبد الإله بن عرفة (دراسة فی الرؤیة والبنیة) علمی پژوهشی
isc
مجلة آفاق الحضارة الإسلامیة / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۴۰۲ ایران
۲۳ بررسی معادل گزینی در ترجمه شهیدی از نهج البلاغه بر اساس نقد متن محور علمی پژوهشی
isc
پژوهش‌های نهج البلاغه /  بنیاد نهج البلاغه ۱۴۰۱ ایران
۲۴ تقییم درجة الرضا عن التعلیم الإلکترونی فی ظلّ جائحة کورونا من وجهة نظر طلبة وطالبات قسم اللغة العربیة وآدابها (جامعة إعداد المعلمین لمحافظة آذربیجان الغربیة نموذجاً) علمی پژوهشی
isc
دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها / دانشگاه شیراز ۱۴۰۱ ایران
۲۵ تجلّیات تصویف المکان فی روایة «جبل قاف» لعبد الإله بن عرفة
على ضوء آراء محیی الدین بن عربی

علمی پژوهشی
isc
مجله زبان و ادبیات عربی / دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۰۱ ایران
۲۶ واکاوی مقایسه‌ای تناسب بیانی داستان حضرت آدم (ع) در سوره‌های اعراف و حجر بر اساس سیاق قرآنی علمی پژوهشی
isc
مطالعات سبک‌شناختی قرآن / دانشگاه علوم و معارف قرآن ۱۴۰۱ ایران
۲۷ تمثلات الصراع الحضاری وأزمة الهویة الثقافیة فی روایة کم بدت السماء قریبة للکاتبة العراقیة بتول الخضیری علمی پژوهشی
isc
پژوهشنامه نقد ادب عربی / دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۰۱ ایران
۲۸ مستویات البنیة الزمکانیة فی روایة سجین المرایا لسعود السنعوسی (دراسة فی تقنیات الزمان والمکان) علمی پژوهشی
isc
دراسات فی السردانیة العربیة/ دانشگاه خوارزمی ۱۴۰۱ ایران
۲۹ تجلیّات المقاومة الثقافیة والفکریة فی الشعر الفلسطینی المعاصر
(شعر سمیح القاسم نموذجا)
isc مجلة اتحاد الجامعات العرب للآداب ـ دانشگاه الیرموک اردن ۱۳۹۹ اردن
۳۰ الترجمة عبر اللغة الوسیطة (دراسة فی ترجمة موسى بیدج لکتاب «المجنون» لجبران خلیل جبران) isc مجله المقالید ۱۳۹۹ الجزائر
۳۱ رویکرد قرآن کریم به امر سلطه­ گری و سلطه پذیری علمی فصلنامه مطالعات قرآنی
(دانشگاه آزاد جیرفت)
۱۴۰۰ ایران
۳۲ نقد وبررسی واژگان دخیل و معرّب قرآن در آیینه‌ی زبان‌شناسی جدید علمی فصلنامه مطالعات قرآنی
(دانشگاه آزاد جیرفت)
۱۳۹۸ ایران
۳۳ زبان و اسلوب‌های بیانی در داستانهای قرآنی علمی فصلنامه مطالعات قرآنی
(دانشگاه آزاد جیرفت)
۱۳۹۸ ایران
۳۴ دراسة مقارنة لشعر محمد حسین شهریار ونازک الملائکة من منظور النقد الاجتماعی علمی دراسات الأدب المعاصر
(دانشگاه آزاد جیرفت)
۱۳۹۹
ایران

۳۵ فاعلیة الثنائیات الضدیة فی بناء الدلالة فی شعر عبدالوهاب البیاتی علمی دراسات الأدب المعاصر
(دانشگاه آزاد جیرفت)
۱۴۰۲


البحوث المنشورة فی المؤتمرات
ردیف عنوان همایش عنوان مقاله نوع پذیرش داخلی/ بین المللی سال
۱ نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی مبانی نحو بلاغی در نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی چاپ فول تکست در مجموعه مقالات بین‌المللی / دانشگاه شیراز ۱۳۹۶
۲ همایش ملی قرآن کریم با محوریت بلاغت و نقد ادبی واکاوی ریشه‌های تاریخی نظریه نظم در اعجاز قرآن ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات ملی / دانشگاه کردستان ۱۳۹۴
۳ اولین همایش ملّی نهج البلاغه و علوم ادبی تحلیلی سبک شناختی از مؤلفه‌های آوایی نامه ۳۱ نهج البلاغه سخنرانی و چاپ فول تکست در مجموعه مقالات ملّی / دانشگاه مازندران ۱۳۹۶
۴ اولین همایش ادبیات پایداری بازتاب سکوت و خیانت سردمداران بی کفایت عرب نسبت به آرمان فلسطین در شعر عرب چاپ در مجموعه مقالات ملی / کوثر بجنورد ۱۳۹۶
۵ اولین همایش کشوری دانش موضوعی تربیتی ـ آموزش زبان عربی نقد و بررسی روش‌های تدریس مهارت‌های زبان عربی
ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات ملی / دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی ۱۳۹۷
۶ همایش ملی قرآن و زبان عربی النحو القرآنی من منظور المحدثین
(دراسة فی بواعثه وآفاقه)
ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات ملی / دانشگاه کردستان ۱۳۹۹
۷ همایش ملی قرآن و زبان عربی فرهنگ شهادت در شعر معاصر فلسطین با تکیه بر آموزه‌های اسلامی ـ قرآنی ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات ملی / دانشگاه کردستان ۱۳۹۹
۸ همایش مطالعات سبک سناختی قرآن نگاهی به مؤلفه‌های اعجاز قرآن از دیدگاه معتزله ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات دانشگاه علوم و معارف قرآن ۱۳۹۹
۹

پژوهش‌های کاربردی در تاریخ و فرهنگ و بیداری اسلامی

بازخوانی فرهنگ و تمدن ایرانی در شعر عربی و بررسی راهکارهای معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به جهان عرب در دوره کنونی ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات ملی / دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی ۱۳۹۹
۱۰ همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای خراسان شمالی بازتاب سکوت و خیانت زمامداران مرتجع جهان عرب به آرمان فلسطین در شعر پایداری عرب
ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات ملی / کوثر بجنورد ۱۳۹۶
۱۱ همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی تحلیلی سبک‌شناختی از مؤلّفه‌های آوایی نامه سی و یکم نهج‌البلاغه ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات دانشگاه مازندران ۱۳۹۶
۱۲ همایش ملی نهج البلاغه و زبان شناسی بررسی تحلیلی برخی تقابل‌های دوگانه زبانی در نهج‌البلاغه ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات دانشگاه گیلان ۱۳۹۹
۱۳ همایش ملی پژوهش‌های تفسیری جهانی‌سازی الگوهای معرفتی جمهوری اسلامی
با تمرکز بر نقش مربّی قرآن محور
ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات دانشگاه شهید مدنی تبریز ۱۳۹۹
۱۴ دومین همایش ملی آموزش زبان عربی (دانش محتوا) تحلیل رویکرد موضوعی ـ تربیتی به «آموزش زبان عربی» در برنامه درسی بازنگری شده توسط دانشگاه فرهنگیان
پذیرش دانشگاه فرهنگیان قم ۱۴۰۰
۱۵ همایش بین المللی قرآن کریم و زبان عربی فرهنگ شهادت در شعر معاصر فلسطین
با تکیه بر آموزه‌های اسلامی ـ قرآنی
چاپ در مجموعه مقالات دانشگاه کردستان ۱۳۹۹
۱۶ همایش بین المللی قرآن کریم و زبان عربی النحو القرآنی من منظور المحدثین
(دراسة فی بواعثه وآفاقه)
چاپ در مجموعه مقالات دانشگاه کردستان ۱۳۹۹


افزودن نظرات:


آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 687
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :21
  • بازدید کل : 5420027

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید